Сподели с приятели
 •  
 • 1
 •  
 •  
  1
  Share

Кръстът е любовта на Христос, КУЛТИВИРАНА от любовта на Отец. Това е важна богословска концепция, която ясно трябва да бъде разбрана в контекста на единството на Троицата в делото на Изкуплението. Смисълът на Христовата любов се крие в любовта на Отец. Ако не разбираме характера и любовта на Отец, как ще разбираме характера и любовта на Христос? Обратното също е в сила. Тяхното действие в изкуплението е втъкано в преливащо единство на любовта. 

Делото на Христос не е просто да измести фокуса от авторитетния Яхвеистичен образ на Отец към Себе Си, за да стане Център на поклонение за всичко – точно обратното, чрез делото Си Исус става Центърът за пълното разбиране за характера и любовта на Отец към цялото човечество (Йоан 3:16).

Кръстът е духовната „болка, рана, болест, отхвърляне и смърт“ не само на Христос, но и на Отец, която Христос понесе в Своето Човешко Тяло за всички нас. Прошката на Христос на кръста не е само прошката на Христос, но е и прошката на Отец, за да бъдем освободени от робството на греха и злото действащи в нашия живот.

Отец е точно толкова въвлечен в изкуплението, колкото е самото въвличане на Христос в Неговото страдание и смърт на Голгота. Отец не беше страничен наблюдател, а точно обратното – духовно Той също носеше кръста – страданието и смъртта, на които Христос подчини Своите Дух, Душа и Тяло.

Йоан 10:30: Аз и Отец сме едно

Йоан 14:9: Иисус му каза: … Който е видял Мен, е видял Отца…

Йоан 14:11: Вярвайте Ми, че Аз съм в Отца и Отец – в Мен; или пък вярвайте Ми поради самите дела…

Йоан 14:20: В онзи ден ще познаете, че Аз съм в Своя Отец, и вие в Мен, и Аз във вас.

Йоан 15:10 … Аз опазих заповедите на Своя Отец и стоя в Неговата любов (до смърт – моя ред.)

И накрая ще завърша с това,  че нашата новородена същност и идентичност в Христос няма как да бъдат в пълнота, ако изолираме действието на Отец във възкресението на Христос от мъртвите. Смъртта и възкресението на Христос са били изцяло под контрола на мъдростта на Отец, за да изяви НОВОТО ТВОРЕНИЕ, което всички вярващи представляват в Христос!

Йоан 10:17: Затова Ме люби Отец, защото Аз давам живота Си, за да го взема пак.

Римл. 8:11: И ако живее във вас Духът на Този, който възкреси Иисус от мъртвите, то Този, който възкреси Христос от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който живее във вас.

Римл. 8:14: Понеже, които се водят от Божия Дух, те са Божии синове.

Римл. 8:15: Защото не сте приели дух на робство, за да се страхувате отново, а сте приели Дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва, Отче!

Eng:

The Suffering of the Father in the work of Christ

The cross is the love of Christ CULTIVATED by the love of the Father. This is an important theological concept, which must be clearly understood in the context of the unity of the Trinity in the work of the Atonement. The meaning of Christ’s love is found in the love of the Father. If we do not understand the nature and love of the Father, how will we understand the nature and love of Christ? Тhe opposite is also in effect. Their action in the Atonement is woven into an overflowing unity of love.

Christ’s work is not simply to shift the focus from the authoritative Yahweh image of the Father to Himself in order to become a Center of worship for everything – on the contrary, through His work, Jesus becomes the Center for the complete understanding of the character and love of the Father to all mankind (John 3:16).

The Cross is the spiritual „pain, wound, sickness, rejection and death“ not only of Christ, but of the Father, which Christ has borne in His Human Body for all of us. The forgiveness of Christ on the Cross is not just the forgiveness of Christ, but also the forgiveness of the Father in order for us to be released from the bondage of sin and evil in our lives.

The Father is just as involved in the Atonement as Christ is, in His suffering and death on Golgotha. The Father was not a side observer – on the contrary, spiritually, He also carried the Cross – the suffering and death to which Christ subjected His Spirit, Soul and Body.

John 10:30: I and the Father are one

John 14:9: Jesus said to him, „He who has seen Me has seen the Father …“

John 14:11: Believe Me that I am in Father and the Father is in Me; or believe Me because of the very works’ sake…

John 14:20: In that day you will know that I am in my Father and you in Me, and I in you.

John 15:10 … I have kept the commandments of my Father and abide in His love (even unto death – my rendition.)

Finally, our new-born nature and identity in Christ can not be complete if we isolate the Father’s action in the resurrection of Christ from the dead. The death and resurrection of Christ were entirely under the control of the Father’s wisdom to manifest the NEW CREATION, which all believers in Christ are!

John 10:17: That is why the Father loves Me because I give My life that I might take it again.

Romans 8:11: And if the Spirit of Him Who raised up Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also quicken your mortal bodies through His Spirit Who lives in you.

Romans 8:14: Because they that are led by the Spirit of God, they are sons of God.

Romans 8:15: For you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the Spirit of adoption by which we cry, Abba, Father!

Автор: Иво Койчев 


Сподели с приятели
 •  
 • 1
 •  
 •  
  1
  Share
 •  
  1
  Share
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •