Сподели с приятели
 •  
 •  
 •  
 •  

ПРЕСТОЛЪТ НА ЦАР ДАВИД Е ПРОРОЧЕСКА КАРТИНА ЗА ЦЪРКВАТА

Победите, спечелени от цар Давид представляват нашите победи в Христос. Помазанието на цар Давид преминаваше върху неговите хора, които бяха способни да вършат подвизи. Исус Христос, нашият Цар, тип Давид, предава Своето помазание върху нас, така че  да можем, да вършим подвизи. Цар Соломон е разширение на Давидовия престол. Истинската мъдрост се намира в Исус. Това е наследството на вярващия. Искайте вашата мъдрост чрез вяра, точно както го правите относно изцерението си.

Също така има много богатство в Давидовия престол. Това също беше изявено в царството на Соломон. Исус Христос, Който е нашият цар Давид, ни дава всички неща за да се наслаждаваме. Всички пари, от които някога ще имате нужда на земята в служението си, са осигурени в Исус.

Цар Давид беше известен. Исус също е бил и продължава да е известен. Исус в мен, Исус в теб е известен. Искайте тази известност за вас и за вашето служение, за Христовото тяло и след това дръжте изповедта си, и я изработете във вашия живот.

Цар Давидовият престол, беше престол на радост, тъй като той танцуваше пред Господ. Исус беше помазан с радост повече от Своите събратя. Вие седите на престол от радост.

Оформете една картина в ума си за престол и вижте как вие седите там заедно с Исус. Нека тази картина да ви прекара през проблемите.

Ние сме апостолско и пророческо поколение. Ние сме семето на Давид чрез Христос. Бог изгражда наново шатрата на Давид, която беше съборена.

ДАВИДОВОТО  ПОКОЛЕНИЕ

Пригответе се за да влезете в ново ниво. Това откровение ще промени вашия живот, вашето служение и всичко, което ви засяга. Това е още една област, която Бог довежда в Църквата. Област на апостолска сила, власт и авторитет. Нов час и нов ден.

Престолът на Давид е пророческа картина на управлението на Христос чрез Църквата Му.

Божествените царе, които управляваха в Израел са картина на победоносната Църква на последното време. Тяхното управление, просперитет, мъдрост и величие са картини на Божията воля за Църквата днес.

Бог обеща да установи дома Си завинаги.

“Той ще Ми построи дом; и Аз ще утвърдя престола му до века.” ”Аз ще му бъда отец, и той ще Ми бъде син; и няма да отнема милостта Си от него,  както я отнех от оногова, който бе преди тебе;” “но ще го закрепя в Моя дом и в Моето царство до века; престолът му ще бъде утвърден до века.” “И Натан говори на Давида точно според тия думи и напълно според това видение.”  1 Лет. 17:12-15

“Тогава цар Давид влезе та седна пред Господа и рече: Кой съм аз, Господи Боже, и какъв е моят дом, та си ме довел до това положение?” “Но даже и това бе малко пред очите Ти, Боже; а Ти си говорил още за едно дълго бъдеще за дома на слугата Си, и благосклонно си погледнал на мене, като на човек от висока степен, Господи Боже.” “Какво повече може да Ти рече Давид за честта сторена на слугата Ти? защото Ти познаваш слугата Си.” “Господи, заради слугата Си и според Своето сърце, Ти си сторил всичко за това велико дело, за да явиш всички тия велики дела.” ”И сега, Господи, нека се утвърди до века думата, която си говорил за слугата Си и за дома му, и стори както си говорил.” “Нека се утвърди; така щото да се възвеличи името Ти до века, та да казват: Господ на Силите, Израилевият Бог, е Бог на Израиля; и нека бъде утвърден пред Тебе домът на слугата Ти Давида.” – 1 Лет. 17:16 -24

Давид получи слово и хвали Господ за Неговата милост и доброта. Давидовият престол е велик престол – той беше най-великият от всички Израилеви царе. Исус е по-велик от Давид. Давид е вид Исус. Църквата е докарана във Давидовото благословение чрез Христос. Ние управляваме на Давидовия престол с Христос Исус.

“а Иодай беше началник на Аароновците; и с него бяха три хиляди и седемстотин души,” 1 Лет. 12:27

Името на Господ трябва да бъде възвеличавано. Давидовият дом е благословен завинаги. Има огромно благословение за тези, които седят на Давидовия престол. Ние сме белязани за Божието благоволение. Тези благословения включват: милост, благоволение, богатство, помазание, победа, освобождение, величие, пророческото служение, хваление, поклонение и Божията слава.

Ние сме семето на Давид чрез Исус Христос:

Псалми 89:35-37  “За едно нещо се заклех в светостта Си. И няма да излъжа Давида,” “Че потомството му ще трае до века, И престолът му като слънцето пред мене,” “Като луната, която е утвърдена до века, И е вярна свидетелка на небето”. (Села.)

Църквата ще издържи завинаги. Тя никога няма да бъде завладяна или унищожена.

Ние сме наследили престола на Давид – управление и власт. Той беше помазан да управлява и да ръководи, както и ние сме помазани да го правим.

Лука 1:32 “Той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида.”

Давид е един вид преобраз на апостолската църква. Всяко добро нещо, което се случи на Давидовия престол е пророческо и за управлението на Исус за Църквата.

ДУХЪТ НА ДАВИД – КЛЮЧЪТ НА ДАВИД

Ключовете осигуряват достъп и влизане. Ние имаме достъп до велики благословения. Достъп до пророчество, до мъдрост, до откровение, до величие, до благоволение и до просперитет. Този ключ ще върже делата на врага.

Нищо не е затворено за хората, които имат ключа. Това е ключът на Царя. Бог поставя пред вас отворена врата. Никой не може да затвори това, което е отворено за вас. Исус има ключа на Давид.

Исаия 22:22      “И ще положа на рамото му ключа на Давидовия дом; Той ще отваря, и никой няма да затваря, И ще затваря и никой няма да отваря;”

Откровение 3:7-8 “До ангела на филаделфийската църква пиши: Това казва Светият, истинският, у  Когото е Давидовият ключ; който отваря, и никой няма да затваря; и затваря, и никой не отваря.” “Зная твоите дела. Ето, поставих пред тебе отворени врата, които никой не може да затвори, понеже, имайки само малко сила, пак си опазил Моето слово, и не си се отрекъл от името Ми.”

Ние сме свързани  с Него чрез спасението. Започнете да използвате този ключ. Започнете да използвате авторитета, който имате, да отваряте врати. Това е авторитета да връзвате и да развързвате. Ние живеем в  ден на отваряне на врати. Когато  използваме този ключ, вратите на нациите се отварят за нас.

1 Коринтяни 16:9 “защото ми се отвориха големи врата за работа, има и много противници”.

Велики и ефективни врати, врати на финанси, също се отварят към нас. Вратите представляват възможности. Преводът на Нокс казва: огромни възможности лежат отворени пред мен, врати се отварят над градове,  региони и нации. Това е денят на отворените врати. Вижте в Духа – имайте сънища – откровение – за врати, които се отварят пред вас. Упражнявайте властта си – декларирайте отворени врати – употребявайте ключа на Давид.

Псалми 78:23 “При все това Той заповяда на облаците горе, И отвори небесните врати,”

Псалми 29:10  “Господ седна Цар над Потопа; Да! Господ седи като Цар до века.”

Малахия 3:10 “Донесете всичките десетъци във влагалището, За да има храна в дома Ми, И опитайте Ме сега за това, Казва Господ на Силите, Дали не ще ви разкрия небесните отвори Да излея благословение върху вас, Тъй щото да не стига място за него.

Идва един потоп. Пригответе се за потопа. Потопът е преливане. Той надминава всички граници и не може да бъде задържан. Небето ще се отвори над живота ви. Ще има ангелска дейност. Този ключ отваря сърцата на хората.

Деяния 16:14 “И някоя си богобоязлива жена на име Лидия, от град Тиатир, продавачка на морави платове, слушаше и Господ отвори сърцето й да внимава на това, което Павел говореше”.

Лука 24:32    “И рекоха помежду си: Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и   когато ни тълкуваше писанията?”

Той отваря нашите очи към скритите неща – нови откровения, ново виждане. Отваря места в духа с ключа на Давид. Приемете го чрез вяра и оперирайте в него. Това е главния ключ и той ще отвори дори старите и отдавна заключени ключалки. Никоя ключалка няма да бъде невъзможна за отваряне.

Откровение 5:5 Но един от старците ми каза: „Недей плака: ето лъвът, който е от Юдовото племе, който е Давидовият корен, превъзмогна, за да разгъне книгата и да разпечата нейните седем печата.“

 

ПОКОЛЕНИЕ, КОЕТО СЕ ПОКЛАНЯ КАТО ДАВИД – МИЛОСТИТЕ НА ДАВИД

Деяния 13:34-35 А че Го е възкресил от мъртвите, никога вече да се не връща в изтлението казва така: „Ще ви дам Верните милости, обещани на Давида”. Защото и в друг Псалом казва: „Няма да оставиш Светеца Си да види изтление“.

Ефесяни 2:4-6 “Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби,” “даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени),” “и, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса;”

Псалм 89:1 и Римляни 15:9-11 казват, че ние сме сънаследници с Христос, участници на благите милости на Давид.

Псалми 89:1: Господи, до века ще възпявам Твоите милости; С устата си ще известявам Твоята вярност из род в род”.

Римляни 15:9-10   и за да прославят езичниците Бога за Неговата милост, както е писано: – „Затова ще Те хваля между народите, И на името Ти ще пея”. И пак казва: – „Развеселете се, народи, с людете Му”.

Римляни 15:11  И пак: – „Хвалете Господа, всички народи, И да Го славословят всички люде” 

Давид пя за Господните милости – той разбираше благословението, което милостта поставяше върху живота му. Давид свидетелстваше за Божията милост на всички поколения. Вие трябва да видите себе си като висше облагодетелствани и избрани от Бог. Вижте себе си, ходещи в Божията любов и доброта. Давидовите църкви ще афектират поколенията. Те изявяват Божията вярност на поколенията. Бог е верен към Давид – Той е верен и към Църквата.

Псалм 89:2  “Защото рекох: Милостта Ти ще се съгради за до века; На самите небеса ще утвърдиш верността Си”.

Всички обещания  на Давид се изпълняват в Христос Исус.

Бог е нежен и мил към Давид:

Пс. 89:3:    “Ти каза: Направил съм завет с избрания Си, Заклел съм се на слугата Си Давида, казвайки”:

Давид имаше откровение за Божията милост. Давид беше избран.

Псалми 89:4 “Ще утвърдя потомството ти за винаги, И ще съзидам престола ти из род в род. “(Села).

Твоето семе на всички поколения,  т.е. завет за всички поколения. Твоето семе е в нас! Това е апостолско-пророческия дух. Място на авторитет и на управление! Престол на власт.

Псалми 89:5   “И небесата ще възпяват Твоите чудеса, Господи, Също и Твоята вярност, в събранието на светиите.”

Нека небесата /ангелите/ да прокламират – Апостолските църкви ще знаят и ще познават реално служението на ангелите.

Псалми 89:6 “Защото на небето кой може да се сравни с Господа? Между синовете на силните кой може да се  уподоби Господу”?

Откровение за Божието величие – ние сме велики, понеже сме свързани с Исус.

Псалми 89:7 “Бог е твърде ужасен в съвета на светиите, И достопочитаем повече от всички, които са около Него”.

Ще има свята почит и страх от Бог, видяни в нашия начин на живот и поклонение.

Псалми 89:8 “Господи Боже на Силите, кой е могъщ Господ като Тебе? Твоята вярност Те окръжава”.

Ще има откровение за силата и верността на Бога. Ще има силна молитва, силно проповядване, силни апостоли, които да се издигнат. Силни църкви – силни хора.

Псалми 89:9 “Ти владееш над надигането на морето; Когато се подигат вълните му, Ти ги укротяваш”.

Картина на Божието управление – мястото на управление е чрез Църквата. Давидовите хора управляват нациите от Давидовия престол.

Псалми 89:10 “Ти си съкрушил Египет {Еврейски: Раав. Псал. 87:4.}* като някого смъртно ранен; С мощната Си мишца си разпръснал враговете Си”.

Раах е духа на гордост – представлява гордостта, арогантността, бунта и надутостта. Ние виждаме тези царства да бъдат съборени. Ние стоим върху престола на Давид и  можем да съборим тези царства.

Псалми 89:11 “Твои са небесата, Твоя и земята; Вселената и всичко що има в нея – Ти си ги основал”.

Това е Божието управление. Давидовите църкви оперират в Божията власт. Ние хвърляме демоните на земята. Ние имаме видение за нациите.

Псалми 89:12 “Север и юг – Ти си ги създал; Тавор и Ермон се радват в името Ти”.

Има управление от север до юг. Това е пророческа терминология. Тавор означава разрушен регион. Ние трябва да служим на разрушените региони. Ермон означава груб или отрязан.

Псалми 89:13 “Ти имаш крепка мишца; Силна е ръката Ти, и издигната десницата Ти.”

Давидовите хора имат откровение за Божията сила. Преводът на Харисън казва: вие сте изпълнени с укрепена сила. Вашата дейност е жизнена, вашите ресурси са неизчерпаеми. Бог е активен на земята и Неговите ресурси са неизчерпаеми.

Псалми 89:14 “Правда и правосъдие са основа на престола Ти; Милост и истина ходят пред Твоето лице.”

Правосъдие и съдба се освобождават от Давидовия престол и милостта, и истината са свързани с Давидовия престол. Ние сме призовани да освобождаваме милост и истина.

Псалми 89:15 “Блажени людете, които познават възклицанието на тръбите; Те ходят, Господи, в светлината на Твоето лице.”

Хора, пълни с радост и сила. Радостта на Господа е нашата сила. Преводът на Спарел казва: те ще излязат с усмивката на Твоето лице. Ние, които трябва да управляваме и да ръководим с радост. Исус е помазан с мирото на радост.

Римляни 14:17 “Защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Светия  Дух”.

Псалми 89:16 “В Твоето име се радват всеки ден, И с правдата Ти се въздигат;”

Има много радване в дома на Господ. Танцуване и празник, славна свобода в Святия Дух.

Псалми 89:17 “Защото Ти си славата на силата им; И с Твоето благоволение ще се въздигне нашият рог.”

Ние сме превъзвишени поради Божието благоволение. Има много благоволение върху Давидовия престол.

Псалми 89:18 “Понеже на Господа принадлежи да бъде наша защита,  И на Светия Израилев да бъде наш Цар.”

Нашата защита е Бог. Имаме много врагове, но ние побеждаваме.

Псалми 89:19  “Тогава Ти говори на светиите Си чрез видение, Като каза: Възложих на един силен да даде помощ, Възвисих едного избран между людете.”

Короната върху главата на Давид, говори за това, че ние сме наследили короната на Давид:

Псалми 89:20 “Намерих слугата Си Давида; Със светото Си миро го помазах.”

Давидовите хора са помазани. Давидовият народ е помазан. Ние ходим в Давидовите благословения. Давид е преобраз на апостолското служение.

Псалми 89:21 “Ръката Ми ще го поддържа, И мишцата Ми ще го укрепява.”

Моята сила ще го поддържа. Аз ще го укрепя и ще го заздравя /преводът на Тейлър/. Ние сме заздравени и укрепени от Господ.

Псалми 89:22 “Неприятелят няма да го изнудва, Нито предадения на нечестие ще го наскърби.”

Врагът няма да може да ни нарани или надхитри по никакъв начин.

Псалми 89:23 “Но Аз ще съкруша пред него противниците му”,

Нашите врагове са съборени и ние можем да оперираме върху Давидовия престол

Псалми 89:24 “А верността Ми и милостта Ми ще бъдат с него; И с Моето име ще се издигне рогът му.”

Бог е лоялен към Давид и ще го издигне на високо и достопочитаемо място на почит. Преводът на Мофат казва: престижът му ще се увеличава.

Псалми 89:25 “Тоже ще туря ръката му над морето, И десницата му над реките.”

Бог установява нашите граници и нашите територии по земята.

 

ЗАВЕТНО ВЗАИМООТНОШЕНИЕ

Псалми 89:26 “Той ще извика към Мене: Отец ми си, Бог мой и спасителната ми канара.”

Като син – ние сме синове на Давид, така че вижте Бог Отец като Баща.

Псалми 89:27 “При това Аз ще го поставя в положение на първороден,  По-горе от земните царе.”

Исус е Първородният и ние участваме в благословенията на Първородния.

Псалми 89:28 “Вечно ще пазя милостта Си за него; И заветът Ми ще бъде верен спрямо него.”

Божият завет е сигурен и ще остане завинаги от поколение в поколение

Псалми 89:29 “Също и потомството му ще направя да продължава до века, И престолът му като дните на небето.”

Исус е семето на Давид и ние сме династията на това семе.

 

ВЯРА И ПОКОРСТВО СЕ ИЗИСКВАТ ЗА ДА СЕ УПРАВЛЯВА НА ДАВИДОВИЯ ПРЕСТОЛ

1 Летописи 17:23 “И сега, Господи, нека се утвърди до века думата, която си говорил за слугата Си и за дома му, и стори както си говорил.”

Евреи 11:32-33 “И какво повече да кажа? Защото не ще ми стигне време да приказвам за Гедеона, Варака, Самсона и Иефтае, за Давида още и Самуила и пророците;” “които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затуляха устата на лъвове,”

Изисква се вяра и покорство за да се управлява на Давидовия престол.

Римляни 10:17 “И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово”.

1 Царе 15:22-23 “И рече Самуил: Всеизгарянията и жертвите угодни ли са тъй Господу, както слушането Господния глас? Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата, и покорността – от тлъстината на овни”. “Защото непокорността е като греха на чародейството, и упорството като нечестието и идолопоклонството. Понеже ти отхвърли словото на Господа, то и Той отхвърли тебе да не си цар”.

Деяния 13:22-23 И него като отмахна, издигна им за цар Давида, за когото свидетелствува, казвайки, „Намерих Давида, Иесеевия син, човек според сърцето Ми, който ще изпълни всичката Ми воля“.“От неговото потомство Бог, според обещанието Си, въздигна на Израиля Спасител, Исуса,”

Псалми 89:30-33  ”Чадата му ако оставят закона Ми,И не ходят в съдбите Ми”, “Ако престъпят повеленията Ми.И не опазят заповедите Ми, “Тогава ще накажа с тояга престъпленията им И с бич беззаконията им;” “Но милостта Си не ще оттегля от него, Нито ще изневеря на верността Си.”

Давид беше покорен на Божията воля. Бунтът ще ни спре от това да управляваме на престола.

Раните са част от Давидовия завет.

 

ПОМАЗАНИ ДА СЕДИМ НА ДАВИДОВИЯ ПРЕСТОЛ

1 Царе 16:13 “Тогава Самуил взе рога с мирото та го помаза всред братята му; и Господният Дух дойде със сила на Давида от същия ден и после. Тогава Самуил стана, та си отиде в Рама.”

2 Царе 5:3-4 “И така, всичките Израилеви старейшини дойдоха при царя в Хеврон, и цар Давид  направи завет с тях пред Господа в Хеврон; и те помазаха Давида цар над Израиля.” “Давид беше на тридесет години, когато се възцари, и царува четиридесет години.”

3 Царе 1:39 “И свещеник Садок взе рога с мирото от шатъра, за срещане та помаза Соломона. И засвириха с тръба, и всичките люде рекоха: Да живее цар Соломон!”

Псалми 18:50  “Ти си, който даваш велико избавление на царя Си, И показваш милосърдие към помазаника Си,Към Давида и към потомството му до века.”

Псалми 20:6  “Сега зная, че Господ избавя помазаника Си; Ще го послуша от своето Си небе Със спасителната сила на десницата Си.”

Псалми 23:5 “Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми,Помазал си с миро главата ми; чашата ми се прелива.”

Псалми 28:8 “Господ е сила на людете Си; Той е крепост за избавление на помазаника Си.

Псалми 84:8 “Господи Боже на Силите, послушай молитвата ми. Приклони ухо, Боже Яковов.” (Села).

Псалми 84:9   “Боже, щите наш, виж, И погледни в лицето на Твоя помазаник.”

Псалми 92:10 “Но моя рог Ти ще въздигнеш като рог на дивия вол; Аз ще бъда помазан с прясно миро;”

Псалми 132:17 “Там ще направя да изникне рог на Давида; Приготвих светилник за помазаника Си”.

Исаия 45:1 “Така казва Господ на помазаника Си, На Кира, когото Аз държа за дясната ръка, За да покоря народи пред него, И да разпаша кръста на царе, За да отворя вратите пред него. Та да не затворят портите:”

Исаия 45:2-3 “Аз ще ходя пред тебе И ще изравня неравните места; Ще разбия медните врати, И ще строша железните лостове;”“Ще ти дам съкровища пазени в тъмнина, И богатства скрити в скривалища, За да познаеш, че Аз съм Господ, Израилевият Бог, Който те призовавам по името ти.”

Исаия 61:1-2 “Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, И отваряне затвора на вързаните;”“Да проглася годината на благоволението Господно, И деня на въздаянието от нашия Бог; Да утеша всичките наскърбени;”

Деяния 10:38 “именно, Исус от Назарет, – как Бог Го помаза със Светия Дух и със сила; Който  обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше с Него.”

Исус е Помазаникът – ние сме помазани :

1 Иоаново 2:20: “А вие сте помазани от Светия и знаете всичко.”

Давид е преобраз на Исус. Той беше на тридесет години, когато започна да управлява, както беше и на тридесет години и Исус, когато започна Своето управление. Вие трябва да сте помазани, за да седите на Давидовия трон!

Помазанието преминава от поколение на поколение! От Давид към Соломон и т.н.

Отговорностите и благословенията  идват, когато ти  си помазан. Освобождение и спасение идват, след като ти си  помазан. Изобилие и преливане принадлежат на тези, които са помазани:

Псалми 23:5 “Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, Помазал си с миро главата ми; чашата ми се прелива”.

Животът ви ще прелива и ще благославя другите. Ключът на Давидовата сила беше помазанието. Започнете да виждате себе си като силни в Божията сила. Поради помазанието ние можем да молим Божието благоволение. Ние сме отделени за Божиите цели. Ние сме отделени и издигнати за прясно апостолско-пророческо изливане и помазание. Така че аз съм като мощен бик, казва превода на Харисън. Ние имаме светлина и откровение, когато седим върху престола на Давид. Хората биват привлечени към тази светлина, когато носим Господната слава. Ние покоряваме нации поради помазанието. Ние разрушаваме на парчета медните порти и строшаваме железните решетки. Ние приемаме и получаваме съкровищата на тъмнината и скритите богатства. Ние сме участници. Ние сме помазани да освобождаваме пленници, да освобождаваме тези, които са в плен /Исая 61/.

Давид дойде до мястото на знание – и ние трябва да дойдем до това място:

2 Царе 5:12 “И Давид позна, че Господ го бе утвърдил за цар над Израиля, и че беше възвисил царството му заради людете Си Израиля”.

Матея 16:18 “Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър {Значи: Канара}† и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят”.

2 Царе 3:1 “А войната между Сауловия дом и Давидовия дом трая дълго време; и Давид непрестанно се засилваше, а Сауловият дом непрестанно ослабваше”.

Веднъж, когато сте били установени, вие може да управлявате здраво. Бог ще валидира вашето служение и помазание. Започнете да управлявате и да водите, както Давид го правеше. Вашите врагове повече не могат да ви задържат. Денят на забавянето свърши. Време е да се влезе  в пълното наследство. Вие ще ставате по-силни и по-силни, а враговете ви ще стават по-слаби и по-слаби.

 

ПРОСПЕРИТЕТЪТ НА ДАВИДОВИЯ ПРЕСТОЛ

Ресурси биват освободени:

1 Летописи 29:2-3 “Аз, прочее, приготвих, с всичката си сила, за дома на моя Бог златото за златните вещи, среброто за сребърните вещи, медта за медните вещи, желязото за железните вещи, и дървета за дървените вещи, тоже ониксови камъни, камъни за влагане, камъни лъскави и разноцветни, и всякакви скъпоценни камъни, и голямо количество мрамори.” “При това, понеже утвърдих сърцето си към дома на моя Бог, освен всичко що съм приготвил за светия дом, частното си съкровище от злато и сребро,” “а именно, три хиляди таланта злато от офирското злато и седем хиляди таланта пречистено сребро, с което да облекат стените на обиталищата,”

Велик просперитет се освобождава. Има изобилие от ресурси:

1 Летописи 29:12-14 “Богатствата и славата са от Тебе, и Ти владееш над всичко; в Твоята ръка е могъществото и силата, и в Твоята ръка е да възвеличаваш и да укрепяваш всички.”“Сега, прочее, Боже наш, ние Ти благодарим, и хвалим Твоето славно име.” “Но кой съм аз, и кои са людете ми, та да можем да принесем доброволно принос като тоя? защото всичко е от Тебе, и от Твоето даваме на Тебе.”

2 Царе 12:30  “И взе от главата на царя им короната му, която тежеше един златен талант, и бе украсена със скъпоценни камъни; и положиха я на главата на Давида. И той изнесе из града твърде много користи”

Соломон просперира върху Давидовия престол:

3 Царе 2:12 “И Соломон седна на престола на баща си Давида; и царството му се закрепи твърдо.”

2 Летописи 1:12 “дават ти се мъдрост и разум; при това ще ти дам богатство, имоти и слава, каквито не са имали царете, които са били преди тебе, нито ще имат някои след тебе.”

3 Царе 10:14-27 “А теглото на златото, което дохождаше на Соломона всяка година, беше шестстотин и шестдесет и шест златни таланта,” “освен онова, което се внасяше от купувачите, от товарите на търговците, от всичките арабски царе и от управителите на страната.” “И цар Соломон направи двеста щита от ковано злато; шестстотин сикли злато се иждиви за всеки щит;” “и триста щитчета от ковано злато; три фунта злато се иждиви за всяко щитче; и царят ги положи в къщата Ливански лес.” “Царят направи и един великолепен престол от слонова кост, който позлати с най-  чисто злато.” “Престолът имаше шест стъпала, и върхът на престола беше кръгъл отзаде; и имаше облегалки от двете страни на седалището, и два лъва стояха край облегалките.” “А там, върху шестте стъпала, от двете страни, стояха дванадесет лъва; подобно нещо не се е направило в никое царство.” “И всичките цар Соломонови съдове за пиене бяха златни, и всичките съдове в къщата Ливански лес от чисто злато; ни един не бе от сребро; среброто се считаше за нищо в Соломоновото време.” “Защото царят имаше на морето кораби, като тарсийските, заедно с корабите на Хирама; еднъж в три години тия тарсийски кораби дохождаха и донасяха злато и сребро, слонова кост, маймуни и пауни. “Така цар Соломон надмина всичките царе на света по богатство и мъдрост.” “И целият свят търсеше Соломоновото присъствие, за да чуят мъдростта, която Бог бе турил в сърцето му.”

 “И всяка година донасяха всеки от тях подаръка си, сребърни вещи, златни вещи, облекла, оръжия и аромати, коне и мъски.” “Тоже Соломон събра колесници и конници; имаше хиляда и четиристотин колесници, и дванадесет хиляди конници, които настани в градовете за колесниците и при царя в Ерусалим.” “И царят направи среброто да изобилва в Ерусалим, като камъни, а кедрите направи, като полските черници.”

Осигуряване за Давидовия престол:

3 Царе 5:8   “И Хирам прати до Соломона да кажат: Чух известието, което ти ми прати; аз ще сторя все що искаш за кедровите дървета и за елховите дървета.” “Моите слуги ще ги снемат от Ливан до морето; и аз ще ги свържа на салове, за да се превозват по море до мястото, което би ми посочил, и там да се развържат и ти да ги прибереш. Също и ти ще сториш каквото искам, да продоволствуваш моя дом.” “И тъй, Хирам даваше на Соломона кедрови дървета и елхови дървета, колкото той искаше.”

Филипяни 4:19 “А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в  Христа Исуса.”

Това, от което имате нужда, Бог ще го снабди чрез някой друг. Вижте себе си как получавате всичко, от което имате нужда за да извършите Божиите дела, които Той има за вас. Давид се помоли за Соломон в Псалм 72 – и там има голямо откровение.

Има трансфер на богатство към Давидовия престол. Няма липси.

Притчи 13:22  “Добрият оставя наследство на внуците си, А богатството на грешния се запазва за праведния,”

Еклисиаст 2:26 “Понеже Бог дава на угодния Нему човек Мъдрост, и знание, и радост; А на грешния дава да се труди, и да събира, и да трупа, – За да даде всичко на угодния Богу. И това е суета и гонене на вятър.”

Иов 27:16-17 ”Ако и да натрупа сребро много като пръст, И приготви дрехи изобилно като кал,” “Може да приготви, но праведните ще ги облекат, И невинните ще си разделят среброто.”

Агей 2:8 “Среброто е Мое, и златото е Мое, казва Господ на Силите.”

Еклисиаст 10:19  “Угощения се правят за веселба, и виното весели живота; А парите отговарят на всичко.”

Подгответе се за трансфера на богатство. Започнете да виждате как богатство идва към вас. Не ограничавайте това, което виждате.

 

ПРОРОЧЕСКИТЕ МОЛИТВИ НА ДАВИД

Давид се молеше пророчески в Псалм 72:1. Ние сме царе и свещеници. Ние сме способни да освобождаваме праведен съд на земята. Ние екзекутираме праведността на земята. Ние издаваме апостолски и пророчески декрети. Ние трябва да ходим в тази власт. Ние сме помазани и благославяме бедните. Ние вярваме, молим се, ходатайстваме и ги защитаваме от тиранията и злото. Ние проповядваме евангелието на бедните.

Псалми 72:4-5 “Той ще съди справедливо угнетените между людете, Ще избави чадата на немотните, и ще смаже насилника” “Ще Ти се боят догде трае слънцето, И догде съществува луната, из родове в родове.”

Има помазание на освобождение за нуждаещите се.

Псалми 72:6-9 “Той ще слезе като дъжд на окосена ливада, Като ситен дъжд, който оросява земята. “В неговите дни ще цъфти праведният, И мир ще изобилва докато трае луната.” “Той ще владее от море до море, И от Евфрат до краищата на земята.” “Пред него ще коленичат жителите на пустинята; И неприятелите му ще лижат пръстта.”

Ние разчупваме на парчета опресора и освобождаваме бедните. Тук Давид вика за своя син Соломон и тези пророчески молитви са и молитвите на Исус чрез Църквата Му. Това е помазание за съживление. Праведните ще процъфтяват:

Псалми 72:10-11 “Царете на Тарсис и на островите ще донесат подаръци; Царете на Шева и на Сева ще поднесат дарове.” “Да! ще му се поклонят всичките царе, Всичките народи ще му слугуват”.

Има доминантно помазание, когато ние седим на престола на Давид. Царете, които бяха около Давид му плащаха данък. Вижте себе си как управлявате и процъфтявате. Данъкът бяха пари, които се плащаха регулярно от една нация на друга в признание и по този начин довеждаха богатството си на управника. Управлението води до данъци.

Псалми 72:12-14  “Защото той ще избави сиромаха, когато вика И угнетения и безпомощния.” “Ще се смили за сиромаха и немотния, И ще спаси душите на немотните.” От угнетение и насилие ще изкупи душите им;  И скъпоценна ще бъде кръвта им пред очите му.

Де Уит казва: Той ще пожали нуждаещите се. Така че ние трябва да показваме милост и състрадание. Ние трябва да управляваме в състрадание за бедните и нуждаещите се.

Псалми 72:15-16   “И ще живее; и нему ще се даде от шевското злато; Винаги ще се възнася молитва за него,  И цял ден ще го благославят. Изобилие от жито ще има на земята, до върховете на планините; Плодът му ще се люлее като ливанската планина; И жителите по градовете ще цъфтят като земната трева.”

Ще има постоянна молитва и ходатайство. Тук той говори за богатството на Арабия. Ние трябва да се молим, без да спираме. Също така имаше неспиращо хваление.

Псалми 72:17-20   “Името му ще пребъдва до века; Името му ще се продължава докато трае слънцето; И ще се благославят в него човеците; Всичките народи ще го облажават. Благословен да е Господ Бог Израилев, Който Един прави чудеса; И благословено да бъде славното Негово име до века: И нека се изпълни със славата Му цялата земя. Амин и амин. Свършиха се молитвите на Иесевия син Давида.”

Нациите ще бъдат благословени и ще назоват, и  Неговото име благословено, и превъзвеличено. Цялата земя е изпълнена с Неговата слава.

Йосафат просперира, когато седеше на Давидовия престол:

2 Летописи 18:1 “А Иосафат имаше богатство и голяма слава; и направи сватовщина с Ахава.”

Ние  имаме нужда от разпознаване за да не се свързваме с неправилните хора.

Озия просперира на Давидовия престол :

2 Летописи 26:5 “И търсеше Бога в дните на Захария, който разбираше Божиите видения; и до  когато търсеше Господа, Бог му даваше успех.”

Докато той търсеше Господ, той просперираше.

Езекия просперира на Давидовия престол:

2 Летописи 32:27 И Езекия придоби много голямо богатство и слава; и направи съкровищници за сребро и злато, за скъпоценни камъни, за аромати, за щитове и за всякакви отборни вещи, също и житници за произведението на житото, на виното и на дървеното масло, и обори за всякакви животни и огради за стада. При това, той си направи градове, и придоби множество овце и говеда; защото Бог му даваше твърде много имот.

Богоугодността е добро нещо. Езекия беше един от най-богоугодните царе.

 

МЪДРОСТ И ОТКРОВЕНИЕ  НА ДАВИДОВИЯ ПРЕСТОЛ.

Яков 1:5 Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички  щедро без да укорява, и ще му се даде.

Не можете да управлявате без мъдрост. Христос е нашата мъдрост. Има мъдрост и откровение върху Давидовия престол.

1 Летописи 28:11-12 “Тогава Давид даде на сина си Соломона чертежа на трема на храма, на обиталищата му, на съкровищниците му, на горните му стаи, на вътрешните му стаи и на мястото на умилостивилището, и чертежа на всичко, което прие чрез Духа за дворовете на Господния дом,  за всичките околни стаи, за съкровищниците на Божия дом и съкровищниците на посветените неща,

1 Летописи 28:19  “Всичко това каза Давид, Господ ми даде да разбера, като написа с ръката Си всичките подробности на чертежа.”

Този модел беше  открит чрез Духа. Скритите неща биват открити. Имаме нужда от това откровение. Ние  се нуждаем от достъп до Божиите модели.

1 Коринтяни 3:10 Според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител аз положих основа; а друг гради на нея. Но всеки нека внимава как гради на нея.

3 Царе 10:3   И Соломон отговори на всичките й въпроси; нямаше нищо скрито за царя, което не можа да й обясни.”

На Соломон му беше дадена мъдрост. Ние също трябва да очакваме и да растем в мъдрост. Вижте себе си как оперирате в мъдрост и в откровение.

Притчи 8:15-16  Чрез мене царете царуват И началниците узаконяват правда. Чрез мене князете началствуват, Тоже и големците и всичките земни съдии.”

Страхът от Господ е началото на мъдростта. Ние имаме достъп до цялата тази мъдрост и откровение чрез Исус Христос.

2 Летописи 26:5 “И търсеше Бога в дните на Захария, който разбираше Божиите видения; и до когато търсеше Господа, Бог му даваше успех.”

Озия имаше достъп до откровение, това беше ключа към просперитета.

 

БОЖЕСТВЕНО ВОДИТЕЛСТВО НА ДАВИДОВИЯ ПРЕСТОЛ

1 Царе 23:1-5   След това известиха на Давида казвайки: Ето, филистимците воюват против  Кеила и разграбват гумната. Затова Давид се допита до Господа, като каза: Да ида ли да поразя тия филистимци? И Господ каза на Давида: Иди та порази филистимците и избави Кеила. Затова Давид пак се допита до Господа. И Господ му отговори казвайки: Стани слез в Кеила, защото ще предам филистимците в ръката ти. Тогава Давид отиде с мъжете си в Кеила, воюва против филистимците, взе добитъка им, и порази ги с голямо клане. Така Давид избави Кеилските жители.”

Давид получаваше Божествена насока относно своите битки и той излизаше срещу враговете си. Ние имаме достъп до Божествена насока, когато седим върху престола на Давид. Можем да виждаме как градове се освобождават, когато търсим и се покоряваме на Божието Слово. Ние виждаме велики чудеса и пробиви чрез Божествена насока.

Получаваме нашите инструкции от небето и действаме според тях. Ние имаме нужда от Божествени стратегии.

1 Летописи 13:3 “и нека донесем при нас ковчега на нашия Бог, защото не го потърсихме в Сауловите дни.”

1 Летописи 10:13-14 Така умря Саул за престъплението, което извърши против Господа, против Господното слово, което не опази, а още, понеже бе се съвещал със запитвачка на зли духове, за да се допита до тях, а до Господа не се допита, затова Той го умъртви, и обърна царството към Давида, Есеевия син.

Римляни 8:14 “Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове”

Ние трябва да се допитваме до Господ. Ние трябва да бъдем водени от Господ.

1 Летописи 14:9-11 И тъй филистимците дойдоха та нахлуха в долината Рафаим. Тогава Давид се допита до Бога, казвайки: Да възляза ли против филистимците? ще ги предадеш ли в ръката ми? И Господ му отговори: Възлез, защото ще ги предам в ръката ти. И тъй, те отидоха на Ваал-ферасим, и там Давид ги порази. Тогава рече Давид: Бог избухна чрез моята ръка върху неприятелите ми, както избухват водите. За туй, онова място се нарече Ваал-ферасим

Давид получи един от най-великите си пробиви като резултат от Божествена насока – Ваал Феразим. Преводът Тейлър казва: Бог ме използва да помета моите врагове, както водата избухва, когато се спука бента. Ние ще видим велики пробиви, когато следваме водителството на Господ.

1 Летописи 14:13-16 “И филистимците пак нахлуха в долината. Затова Давид пак се допита до Бога; и Бог му каза: Не възлизай против тях, но ги заобиколи, та ги нападни отсреща черниците. И когато чуеш шум, като от маршируване по върховете на черниците, тогава да излезеш на бой, защото Бог ще излезе пред тебе да порази филистимското множество. И Давид стори според както му заповяда Бог; и поразяваха филистимското множество от Гаваон дори до Гезер.”

Давид се допита до Господ – тук имаше нова стратегия. Бъдете отворени да чувате гласа на Господ.

Притчи 3:5-6  “Уповавай на Господа от все сърце, И не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него, И Той ще оправя пътеките ти.

Ние не можем да се облягаме на собственото си разбиране. Трябва да бъдем насочени от Господ, преди да вземем главни решения. Не влизайте в нови неща. Научете се да търсите и да чуете Божия глас.

 

СЪНИЩА И ВИДЕНИЯ НА ДАВИДОВИЯ ПРЕСТОЛ

3 Царе 3:5 А в Гаваон Господ се яви на Соломона на сън през нощта; и рече Бог: Искай какво  да ти дам.”

3 Царе 3:15 И събуди се Соломон; и, ето, бе сън. След това, дойде в Ерусалим и като застана пред ковчега на Господния завет, пожертвува всеизгаряния и принесе примирителни приноси; направи и угощение на всичките си слуги.”

Иоил 2:28   И след това Ще излея Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Старците ви ще виждат сънища, Юношите ви ще виждат видения;”

2 Летописи 26:5 “И търсеше Бога в дните на Захария, който разбираше Божиите видения; и до  когато търсеше Господа, Бог му даваше успех.”

Сънищата и виденията са част от Давидовия престол. Сънищата са мощни. Соломон беше различен човек, когато  се събуди от съня. Ние трябва да очакваме сънища и видения, когато седим на  Давидовия престол. Бог се занимава с нас в сънища. Ние трябва да коригираме тълкуването на сънищата и виденията, които имаме.

2 Летописи 32:32 А останалите дела на Езекия, и добрините му, ето, написани са във Видението на пророк Исаия, Амосовия син, в Книгата на Юдовите и Израилевите царе.”

Исая 6 – беше видение по време на управлението на Езекия.

Притчи 29:18 Дето няма пророческо видение людете се разюздават, А който пази закона е блажен.

Хората се разюздават без пророческо видение. Видението осигурява сдържаност и граници за нашия живот. Видението ни кара да бъдем фокусирани и дисциплинирани. Много от Библията се занимава с видения и сънища. Това е огромна почит за Давидовия престол.

Притчи 12:10 Праведният се грижи за живота на добитъка си, А благостите на нечестивите са немилостиви.

Псалми 41:11 От това зная, че Твоето благоволение е към мене, Понеже неприятелят ми не тържествува над мене.

Псалми 30:7   Господи, с благоволението Си Ти беше ме поставил на твърда планина; Скрил си лицето Си, и смутих се.”

Давид знаеше, че Господното благоволение беше, което го бе установило. Божието благоволение ни установява като здрава, непоклатима планина.

Лука 2:52” А Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците.”

Исус имаше благоволение пред Бога и човеците. Има велико благоволение в Давидовия престол. Това е ключът към успеха. Благоволението отваря врати, освобождава финанси. Вижте себе си като един от Божиите любимци.

Деяния 2:47 “като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха.”

Църквата преживя огромен, експлозивен, църковен растеж поради благоволение. Благоволението може да направи така, че служението ви да се разшири и да порасне:

Притчи 3:3-4 Благост и вярност нека не те оставят; Вържи ги около шията си, Начертай ги на плочата на сърцето си. Така ще намериш благоволение и добро име Пред Бога и човеците.”

Благоволението се увеличава, когато действате в милост и истина. Милостта е състрадание. Словото на Бог е истина. Естир имаше благоволение. Благоволението носеше освобождение.

 

ИЗВЕСТНОСТТА НА ДАВИДОВИЯ ПРЕСТОЛ

1 Летописи 14:17 И Давидовото име се прочу по всичките земи; и Господ нанесе страх от него  върху всичките народи.”

1 Царе 18:7  И жените, като играеха, пееха ответно и думаха: Саул порази хилядите си, А Давид десетките си хиляди.”

Бог ще ни направи известни. Известност означава репутация, особено от добрата и страна. Хората дойдоха да видят Исус и имаха очакване поради Неговата известност. Известността създава атмосфера на чудеса и очакване в сърцата на хората. Известността ви дава влияние и тя привлича:

3 Царе 4:30-31 Така Соломоновата мъдрост надмина мъдростта на всичките източни жители и цялата египетска мъдрост; защото беше по-мъдър от всичките човеци, – от езраеца Етан, и от Емана, Халкола и  Дарда, синовете на Маола; и името му се прочу между всичките околни народи.

Соломон беше известен с мъдростта си. Мъдростта освободи тази негова известност.

3 Царе 10:2-7  “Дойде в Ерусалим с една твърде голяма свита, с камили натоварени с аромати, и с твърде много злато и скъпоценни камъни; и като дойде при Соломона, говори с него за всичко що имаше на сърцето си.”И Соломон отговори на всичките й въпроси; нямаше нищо скрито за царя, което не можа да й обясни. А като видя Савската царица всичката мъдрост на Соломона, и къщата която бе построил, ястията на трапезата му, седенето на слугите му, и прислужването на служителите му, и облеклото им, и виночерпците му, и нагорнището, с което отиваше в Господния дом, не остана дух в нея. И рече на царя: Верен беше слухът, който чух в земята си, за твоето състояние и за мъдростта ти. Аз не вярвах думите, докато не дойдох и не видях с очите си; но, ето, нито  половината не ми е била казана; мъдростта ти и благоденствието ти надминават слуха, който бях чула.”

И Савската царица дойде при него.

 2 Летописи 26:8 И амонците даваха подаръци на Озия; и името му се прочу дори до входа на Египет, защото стана премного силен.

Йосафат и Йосия бяха велики мъже на  Давидовия престол – величието е част от Давидовия престол.

Псалми 18:35  Ти си ми дал и щит на избавлението Си; Твоята десница ме е поддържала И Твоята благост ме е направила велик.”

Давид познаваше това величие:

2 Царе 5:10 “Така Давид преуспяваше и ставаше по-велик; и Господ Бог на Силите беше с него.”

 

МОЛЕЩО СЕ И ПРОРОЧЕСКО ПОКОЛЕНИЕ

Псалми 72:15  И ще живее; и нему ще се даде от шевското злато; Винаги ще се възнася молитва за него, И цял ден ще го благославят.”

Псалми 72:19 -20  И благословено да бъде славното Негово име до века: И нека се изпълни със славата Му цялата земя. Амин и амин. Свършиха се молитвите на Иесевия син Давида.

1 Солунци 5:17 ” Непрестанно се молете.”

Давид беше човек на молитвата, човек, който търсеше Бог, т.е. това е духът на Давид. Божият дом е дом на молитва за всички нации.

2 Летописи 30:18-20 Понеже голяма част от людете, мнозина от Ефрема, Манасия, Исахара и Завулона, не бяха се очистили, но ядоха пасхата не според предписанието; защото Езекия бе се помолил за тях, казвайки: Благий Господ да бъде милостив към всекиго, който утвърждава сърцето си да търси Бога, Господа Бога на бащите си, ако  и да не е очистен според очистването изискано за светилището. И Господ послуша Езекия та прости {Еврейски: Изцели.}* людете.”

 Иоана 20:23 На които простите греховете, простени им са, на които задържите, задържани са.”

Вие имате огромен авторитет в молитва, когато седите на Давидовия престол. Езекия се молеше за хората и Бог ги изцеряваше. Вашите молитви освобождават изцерение. Вашите молитви освобождават простителност. Вие имате силата да прощавате или да задържате грехове. Ние трябва да се молим, докато сме на Давидовия престол. Има дух на молитва и моление. Ние се молим за земята да бъде изпълнена с Божията слава. Молим се за нациите.

Евреи 5:7 Тоя Христос в дните и плътта Си, като принесе със силен вик и със сълзи молитви и молби на Този, Който можеше да го избави от смърт, и като биде послушан поради благоговението Си,”

Исус се молеше и беше добре известен с молитвения си живот. Молбите освобождават Божията милост.

Матея 9:27 И когато Исус си отиваше оттам, подир Него вървяха двама слепи, които викаха,  казвайки: Смили се за нас, Сине Давидов!”

Псалми 6:9 -10 Господ е послушал молбата ми. Господ ще приеме молитвата ми. Ще се посрамят и много ще се смутят всичките ми неприятели; Ще се върнат назад, ще се посрамят внезапно.

Молбата води до освобождение. Соломон се моли на  Давидовия престол

3 Царе 8:28 “Но пак погледни благосклонно към молитвата на слугата Си и към молението му, Господи Боже мой, тъй щото да послушаш вика и молитвата, с която слугата Ти се моли днес пред Тебе,”

3 Царе 9:8 А за тоя дом, който стана толкова висок, всеки който минава покрай него, ще се зачуди и ще съска; и ще кажат: Защо направи Господ така на тая земя и на тоя дом?”

Бог потвърди обещанието Си към дома на Давид

2 Летописи 33:12 -13 А когато беше в бедствие, помоли се на Господа своя Бог, и смири се много пред Бога на бащите си. И когато му се помоли, Бог даде внимание на него, и послуша молбата му, та го доведе пак в Ерусалим, на царството му. Тогава Манасия позна, че Господ – Той е Бог.

Манасия смири себе си и Бог му отговори. Ние имаме достъп до пророческото на Давидовия престол:

1 Летописи 21:9  И Господ говори на Давидовия гледач Гад, казвайки:”

2 Летописи 29:25 И той постави левитите в Господния дом с кимвали, с псалтири и с арфи, според заповедта на Давида и на царевия гледач Гад и на пророк Натана; защото заповедта бе от Господа чрез пророците Му.

Гад беше гледача на Давид, Натан служеше на Давид. Давид имаше достъп до пророческото, това беше един от ключовете на Давидовото величие. Пророческото служение беше главна част от Давидовата скиния /1 Летоп. 25/. Името Гад означава войска :

Битие 49:19 Гада ще разбият разбойници; Но и той ще разбие петите им.

Този стих показва пророчеството на Яков за Гад. Войска ще надделее над войска, т.е. Гад може да бъде победен, но след това той ще победи. Църквата на последния ден ще види Гад възстановен с преодоляваща способност. Това е пророческа картина на компанията от пророци, които са свързани с Давидовия престол. Бог издига армия от пророчески хора, които ще служат на Давидовия престол.

Второзаконие 33:20-21 И за Гада рече: Благословен да бъде оня, който разширява Гада. Седи като лъвица, и разкъсва мишци и глава. Промисли за себе си първия дял, Защото там се узна дела на управителя; А дойде с първенците на людете Та извърши правдата на Господа И Неговите съдби с Израиля.”

Пророческото движение се разширява. Пророчески екипи биват издигнати навсякъде. Благословен е този, който прави Гад да се разширява и който дава място на Гад. Бог дава място на Гад. Гад е като лъв. Това представлява кураж, смелост и ярост. Бог представлява чрез това авторитет. Лъвът е символ на апостолското служение. Гад получава порцията и дяла на Командира, дяла на Законодателя. Гад има авторитет. Гад е почетен лидер. Пророкът има нужда да бъде в лидерството на църквата. Ние трябва да дадем място на пророческото в лидерството, ако  ще управляваме на Давидовия престол. Трябва да приемем и да внимаваме на пророческото. Пророческото служение ще ни направи така, че да чуваме гласа на Бог и да ходим според Него.

2 Летописи 18:6 Обаче, Иосафат каза: Няма ли тук, освен тия някой Господен пророк, за да се допитаме чрез него?”

2 Летописи 20:14 Тогава всред събранието дойде Господният Дух на левитина Яазиил, Захариевия син, от Асафовите потомци; и рече:”

 

ВРЪЩАНЕТО НА БОЖИЯ КОВЧЕГ

1 Летописи 13:14 “И Божият ковчег престоя със семейството на Овид-едома в къщата му три месеца; и Господ благослови дома на Овид-едома и всичко що имаше.”

1 Летописи 15:25 “И тъй, Давид и Израилевите старейшини и хилядниците отидоха да дигнат с веселие ковчега на Господния завет от Овид-едомовата къща.”

Деяния 15:16-17 „След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, И пак ще издигна развалините й; И ще я изправя; За да потърсят Господа останалите от човеците, И всичките народи, които се наричат с името Ми,”

Псалми 132:8-10 Стани, Господи, и влез в покоя Си, Ти и ковчега на Твоята сила; Свещениците Ти да бъдат облечени с правда. И светиите Ти нека викат радостно. Заради слугата Си Давида Недей отблъсква лицето на помазаника Си.”

1 Летописи 15:28 Така целият Израил възвеждаше ковчега на Господния завет с възклицание, с глас от рог, с тръби и с кимвали, като свиреха с псалтири и с арфи.

Псалми 47:1 За първия певец, псалом на Кореевите синове. Ръкопляскайте, всички племена, Викнете към Бога с глас на тържество.”

Псалми 132:9  Свещениците Ти да бъдат облечени с правда. И светиите Ти нека викат радостно.

Псалми 132:16 Ще облека и свещениците му със спасение; И светиите му ще възклицават от радост.

1 Летописи 25:1 При това, Давид и военачалниците определиха за службата някои от Асафовите, Емановите и Едутуновите синове да пророкуват с арфи, с псалтири и с кимвали; а броят на ония, които се занимаваха с тая служба беше: от Асафовите синове: Закхур, Иосиф, Натания и Асарила, Асафови синове, под наставлението на Асафа, който пророкуваше по наредбата на царя; от Едутуна, Едутуновите синове: Годолия, Езрий, Исаия, Семей, Асавия и Мататия, шестима, под наставлението на баща си Едутуна, който пророкуваше с арфа и славословеше Господа;”

Ефесяни 5:19 и разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате  Господа в сърцето си,

Псалми 33:3   “Пейте Му нова песен, Свирете изкусно с възклицание.

Псалми 96:1 Пейте Господу нова песен,  Пейте Господу, всички земи.

3 Царе 4:32 Той изрече три хиляди поговорки; а песните му бяха хиляда и пет на брой.

Присъствието на Бог върху Давидовия престол. Ние сме поколение, което връща Божия ковчег. Бог възстановява скинията на Давид. Ковчегът представлява Божията сила. Ние трябва да бъдем способни да пазим и да носим ковчега на Бог, докато седим върху престола на Давид. Има радост и наслада в дома на Давид. Ние сме помазани с миро на радост, когато седим върху престола на Давид.

Неемия 8:10 “Тогава им рече: Идете, яжте тлъсто и пийте сладко и пратете дялове на тия, които нямат нищо приготвено, защото денят е свет Господу; и не скърбете, защото да се радвате, в Господа, е вашата сила.”

Това е Давидово хваление и поклонение с дух на свобода, който се освобождава върху нас да хвалим. Ние сме свободни да хвалим в Давидовия дом. Викането принадлежи на царете. Има пророческо поклонение в Давидовата скиния. Нови песни се раждат от Святия Дух. Ние трябва да пеем нови песни.

 

ПОКОЛЕНИЕ, КОЕТО ВЪЗСТАНОВЯВА ВСИЧКО

Давид възстанови всичко:

1 Царе 30:19  Не им се изгуби нищо, ни малко ни голямо, ни синове, ни дъщери, ни корист, ни какво да било нещо, което бяха заграбили от тях; Давид върна всичко.”

Деяния 3:20-21и Той да ви изпрати определения за вас Христа Исуса, Когото трябва да приемат небесата до времето, когато ще се възстанови всичко, за което е говорил Бог от века чрез устата на светите Си пророци.”

Исаия 58:12  И родените от тебе ще съградят отдавна запустелите места; Ще възстановиш основите на много поколения; И ще те нарекат Поправител на развалините, Възобновител на места за население.”

4 Царе 14:21-22  Тогава всичките Юдови люде взеха Азариякойто бе шестнадесет години на възраст, та го направиха цар вместо баща му Амасия. Той съгради Елат и го възвърна на Юда след като баща му царят заспа с бащите  си.

4 Царе 12:12  и по зидарите и по каменоделците, и за купуване дървета и дялани камъни за поправяне разваленото на Господния дом, и за всяко иждивение за поправката на дома.”

2 Летописи 24:12 “И царят и Иодай ги даваха на ония, които вършеха делото на служенето в Господния дом; и тези наемаха зидари и дърводелци за да обновят Господния дом, още и ковачи и медникари за да поправят Господния дом.”

2 Летописи 28:24 И Ахаз събра съдовете на Божия дом, та съсече съдовете на Божия дом, затвори вратите на Господния дом, и си направи жертвеници на всеки ъгъл в Ерусалим.”

2 Летописи 29:3 В първия месец от първата година на царуването си той отвори вратите на Господния дом и ги поправи.”

2 Летописи 30:21 И израилтяните, които се намираха в Ерусалим, пазиха празника на безквасните хлябове седем дни с голямо веселие; и всеки ден левитите и свещениците славословеха Господа, пеещи с музикални инструменти на Господа.

4 Царе 22:5-6 и нека ги предадат в ръката на работниците, които надзирават Господния дом; а те нека ги дадат на работниците, които са в Господния дом, за да поправят разваленото на дома, на дърводелците, на строителите и на зидарите, – и за да купят дървета и дялани  камъни за да поправят дома.”

Ние живеем в дни на възстановяване и възстановяваме всичко. Това са дните, когато трябва да възстановим, да поправим, да изградим това, което е било съборено. Възстановете това, което врагът ви е отнел. Това е сърцето на апостолското служение. Това са дни на възстановяване на петкратното служение. Възстановяването винаги следва след опустошението.

 

ЕКЗЕКУТИРАНЕ НА СЪД ОТ ДАВИДОВИЯ ПРЕСТОЛ

Еремия 21:12 Доме Давидов, така казва Господ: Извършвайте правосъдие всяка заран, и отървавайте обрания от ръката на насилника, да не би поради злите ви дела да излезе яростта Ми като огън, и пламне без да има кой да го угаси.

Псалми 122:5   Защото там са поставени престоли за съд, Престолите на Давидовия дом.

Притчи 20:8   Цар, който седи на съдебен престол, Пресява всяко зло с очите си.

Откровение 1:14 а главата и косата Му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите Му, като  огнен пламък;

3 Царе 15:11-13 И Аса върши това, което бе право пред Господа, както баща му Давид. Той отмахна мъжеложците от земята, и дигна всичките идоли, които бяха  направили бащите му. А още свали и майка си Мааха да не бъде царица, понеже тя бе направила отвратителен идол на Ашера; и Аса съсече нейния идол та го изгори при потока Кедрон.”

Бог донася съд на нечестивите и освобождение на опресираните. Ние сме призовани да екзекутираме съд за тези, които са опресирани. Ние имаме авторитета да го направим. Давидовото екзекутиране на съд и правосъдие. Нечестивите мразят съд, а праведните обичат съда. Нищо не е скрито от Бог. Нищо не е скрито от нас, когато седим на Давидовия престол. Ние трябва да разпознаваме и да изгонваме дяволите. Вижте себе си, опериращ в разпознаване. Откровението е картина на Исус като Съдия. Неговите очи пронизваха като огнен пламък. Ние седим с Исус като деца на Царя, така че премахнете нечестието от умовете си. В 3 Царе, Аса екзекутира съд срещу содомистите. Ние трябва да имаме власт над силите на тъмнината.

Йосия също екзекутира съд на  Давидовия престол:

2 Летописи 34:4 В неговото присъствие събориха жертвениците на ваалимите; и изсече кумирите на слънцето, които бяха върху тях, и сломи ашерите и ваяните и леяните идоли, и като ги стри на прах, разпръсна го върху гробовете на ония, които бяха им жертвували. Изгори и костите на жреците на жертвениците им, и така очисти Юда и Ерусалим.”

4 Царе 23:5-25 И премахна идолопоклонническите жреци, които Юдовите царе бяха определили да кадят по високите места в Юдовите градове и околностите на Ерусалим, както и тия, които кадяха на Ваала, на слънцето, на луната, на дванадесетте съзвездия, на цялото небесно множество. Занесе ашерата из Господния дом вън от Ерусалим на потока Кедрон, стри я на прах, и хвърли праха й по общонародните гробища. Събори и къщите на мъжеложците, които бяха в Господния дом, гдето жените тъчеха завеси за ашера. И доведе всичките свещеници от Юдовите градове, и оскверни високите места, гдето тия свещеници бяха кадили, от Гева до Вирсавее; и събори високите места на портата, които бяха във входа на портата на градоначалника Исус, който вход беше отляво на градската порта. Но свещениците от високите места не възлизаха да служат при Господния олтар в Ерусалим, но ядяха безквасни хлябове между братята си. Царят оскверни и Тофета, който е в долината на Еномовите потомци, за да не може никой да преведе сина си или дъщеря си през огъня на Молоха. И отминаха конете, които Юдовите царе бяха посветили на слънцето във входа на Господния дом, при жилището на скопеца Натанмелех, което бе в храмовите предели, и изгори с огън колесниците на слънцето. Царят събори и жертвениците, които бяха върху покрива на Ахазовата горна стая, които Юдовите царе бяха направили, и жертвениците, които Манасия бе направил в двора на Господния дом, и като ги срина от там, хвърли праха им в потока Кедрон. Царят оскверни и високите места, които бяха пред Ерусалим, които бяха отдясно на хълма на разврата, които Израилевият цар Соломон беше построил за Астарта, мерзостта на сидонците, и за Хамоса, мерзостта на моавците, и за Мелхома, мерзостта на амонците. И сломи истуканите, съсече ашерите и напълни местата им с човешки кости. При това царят събори жертвеника, който бе във Ветил, и високото място, което бе построил Еровоам, Наватовият син, който направи Израиля да греши, да! оня жертвеник и онова високо място, и като изгори високото място, стри го на прах, и изгори ашерата. като се обърна и съгледа гробовете, които бяха там в хълма, Иосия прати та взе костите из гробовете, изгори ги на жертвеника, и го оскверни, според Господното слово прогласено от Божия човек, който прогласи тия неща. Тогава царят каза: Оставете го; никой да не поклати костите му. И така оставиха костите му непоклатени, заедно с костите на пророка, който дойде от Самария. Иосия отмахна и всичките капища на високите места, които се намираха в сирийските градове, и които Израилевите царе бяха направили та бяха разгневили Господа, и постъпи с тях точно според делата, които беше извършил във Ветил. И като изкла на жертвениците всичките жреци от високите места, които бяха там, и изгори върху тях човешки кости, той се върна в Ерусалим. При това, Иосия премахна запитвачите на зли духове и врачовете, домашните идоли и кумирите, и всичките мерзости, които се намериха в Юдовата земя и в Ерусалим, за да изпълни думите на закона, написани в книгата, която свещеник Хелкия намери в Господния дом. Цар подобен нему не е имало преди него, който да се е обърнал към Господа с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила, напълно според Моисеевия закон; нито след него настана подобен нему.”

Ние имаме авторитета да изкореняваме, да събаряме и да унищожаваме.

 

ПОКОЛЕНИЕ, КОЕТО ВОЮВА КАТО ДАВИД

Псалми 144:1-2Давидов псалом. Благословен да бъде Господ, моята канара. Който учи ръцете ми да воюват, Пръстите ми да се бият, Който ми показва милосърдие, Който е моята крепост, Високата ми кула, и моят избавител, Щитът мой, и Онзи на Когото уповавам, Който покорява людете ми под мене.

Псалми 18:37-40  Гоних неприятелите си и ги стигнах, И не се върнах, докато ги не довърших. Стрих ги, та не можаха да се подигнат; Паднаха под нозете ми. Защото си ме препасал със сила за бой; Повалил си под мене въставащите против мене. Сторил си да обърнат гръб към мене неприятелите ми, За да изтребя ония, които ме мразят.”

Псалми 18:50 Ти си, който даваш велико избавление на царя Си, И показваш милосърдие към помазаника Си, Към Давида и към потомството му до века.

1 Летописи 12:22 Защото от ден на ден прииждаха мъже при Давида, за да му помагат, докле стана голяма войска, като войска Божия.

1 Летописи 12:38 Всички тия военни мъже нареждани в строй, дойдоха с цяло сърце в Хеврон за да направят Давида цар над целия Израил; така и всички други в Израиля бяха с едно сърце да направят Давида цар.

1 Летописи 14:8-9 А когато филистимците чуха, че Давид бил помазан за цар над целия Израил, всичките филистимци възлязоха да търсят Давида; а Давид, като чу за това, излезе против тях. И тъй филистимците дойдоха та нахлуха в долината Рафаим.

2 Царе 8:1-14 След това Давид порази филистимците и ги покори; и Давид отне Метег-ама от ръката на филистимците. Порази и моавците, и измери ги с въжета, като ги накара да легнат на земята; и отмери две въжета, за да ги погуби, и едно цяло въже, за да ги остави живи. Така моавците станаха Давидови слуги, и плащаха данък. Давид още порази совския цар Ададезер, син на Реова, когато последният отиваше да утвърди властта си на реката Евфрат. Давид му отне хиляда колесници и седемстотин конници и двадесет хиляди пешаци; и Давид пресече жилите на всичките колеснични коне, запази от тях само за сто колесници. И когато дамаските сирийци дойдоха да помогнат на совския цар Ададезер, Давид порази от сирийците двадесет и две хиляди мъже.Тогава Давид постави гарнизони в дамаска Сирия; и сирийците станаха Давидови слуги, и плащаха данък. И Господ запазваше Давида където и да отиваше. И Давид взе златните щитове, които бяха върху слугите на Ададезера, та ги донесе в Ерусалим. И от Ветах и от Веротай, Ададезерови градове, цар Давид взе твърде много мед. А ематският цар Той, когато чу, че Давид поразил всичката сила на Ададезера, тогава Той изпрати сина си Иорама при цар Давида, за да го поздрави и да го благослови, понеже се бил против Ададезера и го поразил; защото Ададезер често воюваше против Тоя. И Иорам донесе със себе си сребърни съдове, златни съдове и медни съдове; па и тях цар Давид посвети на Господа, заедно със среброто и златото, що беше посветил взето от всичките народи, които беше покорил: от Сирия, от Моав, от амонците, от филистимците, от амаличаните, и от користите взети от совенския цар Ададезер, Реововия син. И Давид си придоби име, когато се върна от поражението на осемнадесет хиляди сирийци в долината на солта. И постави гарнизони в Едом; в целия Едом постави гарнизони, и всичките едомци се подчиниха на Давида. И Господ запазваше Давида където и да отиваше.”

1 Летописи 11:9 И Давид преуспяваше и ставаше по-велик, защото Господ на Силите бе с него.”

Захария 12:8   В оня ден Господ ще защити ерусалимските жители; Слабият между тях в оня ден ще бъде като Давида, И Давидовият дом като Бога, Като ангел Господен пред тях.

 

ВОЮВАНЕ НА ДАВИДОВИЯ ПРЕСТОЛ

Бог каза на ръцете на Давид да воюват и на пръстите му да се бият. Бог ще  научи и нашите ръце да воюваме. Давид беше мъж на война. Бог ще ни даде победа над врага, когато изследваме Давидовия престол. Давид беше мощен войн. Той беше помазан за война. Неговата сила излизаше от Бог. Той преследваше и унищожаваше враговете си. Ние също можем да го направим. Не можем да бъдем пасивни що се отнася до война. Да преследваш означава, да следваш, за да може да преодолееш или да завладееш. Давид беше човек на превземане и той покоряваше нации. Хората се покоряваха на неговата власт. Велико освобождение означава велики победи, велики триумфи и славни битки. Това освобождение се дава на Давид и на неговото семе. Ние сме семето на Давид чрез Исус Христос. Давид имаше войска като Божия войска. Тя беше армията на Бог. Давид беше установен като цар от воюващи мъже. Ние нямаме нужда от страха от врага. Исус е Шампионът и Той ни води  в битката  срещу враговете ни

2 Царе 8:1 “След това Давид порази филистимците и ги покори; и Давид отне Метег-ама от ръката на филистимците.”

Давид вършеше подвизи. Той оперираше в пълен авторитет. Давид напълно съвършено мобилизираше армията с всички колесници, които са символ на сила. Ние трябва и можем да имаме победа след победа /2 Царе 8/. Давид се наслаждаваше на плячката и на победата. И всяка нова победа освобождаваше нова плячка за Бог. Давид беше всеизвестен с победите си. Слабият ще бъде направен силен. Има дух на мощ, който бива освободен днес.

 

КРЕПОСТИТЕ ПАДАТ ПРЕД ДАВИДОВИЯ ПРЕСТОЛ

2 Царе 5:6-7 След това царят отиде с мъжете си в Ерусалим против евусците, жителите на земята; а те говориха на Давида казвайки: Няма да влезеш тук; но и слепите и куците ще те отблъснат; защото си думаха: Давид не ще може да влезе тука. Обаче Давид превзе крепостта Сион; това е Давидовият град.

Врагът ще се опита да ви се подиграе. Евусейците се опитаха да се подиграят с Давид. Давид превзе крепостта Сион. Има крепости, които вие трябва да превземете. Вижте себе си как събаряте крепости. Не се страхувайте от врага.

МОЩНИТЕ МЪЖЕ НА ДАВИД

1 Летописи 11:10-25 А ето началниците на силните мъже, които имаше Давид, които заедно с целия Израил се подвизаваха с него за царството му, за да го направят цар, според Господното слово относно Израиля. А ето изчислението на силните мъже, които имаше Давид: Ясовеам, Ахмоновия син, главен военачалник; той като махаше копието си против триста души неприятели, уби ги в едно сражение. И след него бе ахохиецът Елеазар Додовият син, който бе един от тримата силни мъже. Той бе с Давида във Фас-дамим, когато филистимците се събраха за бой там, гдето имаше частица земя пълна с ечемик; и когато людете побягнаха пред филистимците,те застанаха всред нивата и я защищаваха и поразиха филистимците; и  Господ извърши голямо избавление. После, трима от тридесетте военачалници слязоха до скалата при Давида в одоламската пещера; а филистимският стан бе разположен в рафаимската долина. И като беше Давид тогава в канарата, а филистимският гарнизон бе в това  време във Витлеем, и Давид пожелавайки рече: Кой би ми дал да пия вода от витлеемския кладенец, който е при портата; то тия трима пробиха филистимския стан та наляха вода от витлеемския кладенец, който е при портата, и като взеха донесоха на Давида. Но Давид отказа да я пие, а я възля Господу, като рече: Да ми не даде моят Бог да сторя това! Да пия ли кръвта на тия мъже, които туриха живота си в опасност? защото с опасност за живота си я донесоха. Затова отказа да я пие. Това сториха тия трима силни мъже. И Иоавовият брат Ависей беше главен между другите трима; защото той като махаше копието си против триста души неприятели, уби ги и си придоби име между тримата. Между тримата той бе по-славен от двамата, и стана им началник; но не стигна до първите трима. Ванаия, Иодаевият син, син на един храбър мъж от Кавсеил, който беше извършил храбри дела, – той уби двамата лъвовидни моавски мъже; тоже той слезе та уби лъва всред рова в многоснежния ден; при това, той уби египтянина, мъж с голям ръст, пет лакътя висок; в ръката на египтянина имаше копие като кросно на тъкач; а Ванаия слезе при него само с тояга, и като грабна копието от ръката на египтянина, уби го със собственото му копие. Тия неща стори Ванаия, Иодаевият син, и си придоби име между тия трима силни мъже. Ето, той стана по-славен от тридесетте, но не стигна до първите трима. И Давид го постави над телохранителите си.”

1 Летописи 12:38 Всички тия военни мъже нареждани в строй, дойдоха с цяло сърце в Хеврон за да направят Давида цар над целия Израил; така и всички други в Израиля бяха с едно сърце да направят Давида цар.

Мощните мъже на Давид, му помогнаха  срещу неговите  врагове. Те бяха лоялни към него и това е пророческа картина на вярващите на последните времена. Вижте себе си като мощен мъж или жена на Бог. Същият дух, който почиваше върху Давид, почиваше и върху неговите хора. Единият от тях уби лъв и лъвоподобен човек. Това са символи на Сатана и ние сме призовани да убиваме исполини. В Летописи се изреждат мощните мъже на Давид. Те са идентифицирани. Бог идентифицира тези мощни мъже днес и вие сте също в списъка. Вашето име е написано в книгата на Агнето.

ОЗИЯ ВОЮВАШЕ ВЪРХУ ДАВИДОВИЯ ПРЕСТОЛ

2 Летописи 26:6 Той излезе та воюва против филистимците, и събори стената на Гет, стената на Явни, и стената на Азот, и съгради градове в азотската околност и между филистимците.

2 Летописи 26:11-16 При това, Озия имаше войска от военни мъже, които излизаха на война по полкове, според числото им, което се преброи от секретаря Еиил и настоятеля Маасия, под ръководството на Анания, един от царските военачалници. Цялото число на началниците на бащините домове, на силните и храбри мъже, беше две хиляди и шестстотин. Под тяхна ръка имаше военна сила от триста и седем хиляди и петстотин души, които се биеха с голямо юначество, за да помагат на царя против неприятелите. Озия приготви за тях, за цялата войска, щитове и копия, шлемове и брони, лъкове и камъни за прашки. И в Ерусалим направи машини, изобретени от изкусни мъже, да бъдат поставени на кулите и на крепостите при ъглите, за хвърляне на стрели и на големи камъни. И името му се прочу на далеч; защото му се помагаше чудно, догдето стана силен. Но, когато стана силен, сърцето му се надигна та се отдаде на поквара; и извърши престъпление против Господа своя Бог, като влезе в Господния храм за да покади върху кадилния олтар.

Озия беше силен генерал. Той екипира своята армия и воюва, като поведе мощни, биещи се мъже и това е пророческо за Църквата на последното време. Ние виждаме армия от вярващи, които ще воюват според заповедите на нашия Цар Исус.

ЙОТАМ СЪЩО ВОЮВА ВЪРХУ ДАВИДОВИЯ ПРЕСТОЛ

2 Летописи 27:5-6 И като воюва против царя на амонците, надделя над тях; и в същата година амонците му дадоха сто таланта сребро, десет хиляди кора жито и десет хиляди кора ечемик. Толкоз му платиха амонците и втората и третата година. Така Иотам стана силен, понеже оправяше пътищата си пред Господа своя Бог.

Вие трябва да видите себе си като покоряващ враговете. Йотам покори амонците и те му плащаха данък за това.

ПОКОЛЕНИЕ, УПРАВЛЯВАЩО ЦАРСТВО

Управление от Давидовия трон:

Псалми 16:6-8 За мене делът падна на приятни места; Да! получих прекрасно наследство.е благославям Господа, Който ме е вразумил; Още и в нощно време ме учат вътрешностите ми.Винаги турям Господа пред себе си; Понеже Той е от дясно ми, аз няма да се поклатя.

Даниил 7:13-14 Гледах в нощните видения, и ето, един като човешки син идеше с небесните облаци и стигна до Стария по дни; и доведоха го пред Него. И Нему се даде владичество, слава и царство, за да Му слугуват всичките племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно владичество, което няма да премине, и царството Му е царство, което няма да се разруши.”

Псалми 8:6 Поставил си го господар над делата на ръцете Си; Всичко си подчинил под нозете му

Евреи 2:8      “Всичко си подчинил под нозете му”. И като му е подчинил всичко, не е оставил нищо неподчинено нему, обаче сега не виждаме още да му е всичко подчинено.”

Захария 9:10  Аз ще изтребя колесница из Ефрема, И кон из Ерусалим, И ще се отсече бойният лък; Той ще говори мир на народите; И владението Му ще бъде от море до море, И от Ефрат до земните краища.

2 Царе 7:1 И като се настани царят в къщата си, и Господ беше го успокоил от всичките неприятели около него

1 Летописи 19:19 И слугите на Ададезера, като видяха, че бяха победени от Израиля, сключиха мир с Давида и му се подчиниха. И сирийците отказаха да помагат вече на амонците.”

Давид беше мъж на управление. Той управляваше над враговете си. Христос управляваше над враговете си. Ние управляваме и сме седнали с Христос. Цялото управление ще му служи и ще му се покорява /Данаил 7/. Всички хора застанаха под Неговата власт – всички нации. Ние сме влезли в авторитет да докосваме и да влияем на нации и ще бъдем призовани, да отидем до последните части на земята. Църквата на последното време  – тип Давид,  ще влияе на нациите.

Има много бунт по земята. Всички неща трябва да ни бъдат покорни. Започнете да имате манталитет на управление. Управлението на Христос е управление на мир:

Римляни 14:17 Защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Светия  Дух.

Това бива освободено до краищата на земята.

 

ВЗЕМАНЕ НА КОРОНАТА НА ВРАГА

1 Летописи 20:2 И Давид взе от главата на царя им короната му, и намери, че тежеше един златен талант, и по нея имаше скъпоценни камъни; и положиха я на главата на Давида; и той изнесе из града твърде много користи.”

Короната представлява авторитет и власт. Давид взе короната, която беше обещана на врага и я постави на собствената си глава. Вие можете да хванете короната на врага и да я поставите на вашата глава. Това е управление. Вижте себе си как побеждавате началства и власти, като прекратявате властта на врага. Всички царства около Давид му се покоряваха. Всички царства около нас ще започнат да ни се покоряват.

 

УПРАВЛЕНИЕТО НА СОЛОМОН

3 Царе 4:24 Защото той владееше над цялата земя отсам реката, от Тапса дори до Газа, – над всички царе отсам реката; и той имаше мир навсякъде около себе си.

3 Царе 5:4 Но сега, Господ моят Бог, ми даде спокойствие навред; нямам противник нито злополука.

Псалми 55:18   Ще избави душата ми и ще я успокои от боя, който е против мене; Защото мнозина са с мене.

Псалми 147:14  Установява мир в твоите предели, Насища те с най-изрядната пшеница.”

Исаия 54:10  Защото, ако и да изчезнат планините  И да се поместят хълмовете, Пак Моята благост няма да се оттегли от тебе, И заветът Ми на мир няма да се помести,  Казва Господ, Който ти показва милост,

Границите ви представляват властта. Бог ни дава мир вътре в границите, които Той е определил. Научете се да управлявате във вашата сфера. Покорявайте врага във вашата територия. Ние сме призовани да установяваме Божието царство в сърцата на хората, което е царство на мир. Ние имаме завет на мир – резултат от милостта и благостта на Бог. Това е твърд и установен завет. Соломон се наслаждаваше на мир по време на неговото управление.

 

ПРЕВЪЗХОДСТВОТО  И  РЕДА НА ДАВИДОВИЯ ПРЕСТОЛ

1 Летописи 16:32 Да бучи морето и всичко що има в него:  Нека се радват полетата и всичко що е в тях.

Има ред в Давидовото царство. Хаосът и безредието не са от Бог. Нашият живот и нашето служение трябва да бъдат в ред. Първо Летописи, двадесет и трета глава, говори за Давидовото царство и неговия ред. Има ред при  свещениците, при Левитите и при армията. Давид раздели свещениците на двадесет и четири части:

1 Летописи 25:31 и двадесет и четвъртият, за Ромамтиезера, – той, синовете му и братята му дванадесет души.

Това е управление и управленчески номер, който представлява символ на апостолското служение. Давид научи важността от реда при довеждането на Божия ковчег в Сион:

1 Летописи 15:11-13 И Давид повика свещениците Садок и Авиатар и левитите Уриил, Асаия, Иоил,  Семаия, Емиил и Аминадав, та им рече: Вие сте началници на бащините домове на левитите; осветете се вие и братята ви за да пренесете ковчега на Господа Израилевия Бог на мястото, което съм приготвил за него. Защото, понеже първия път вие не го дигнахте, Господ нашият Бог нанесе поражения върху нас, защото не Го потърсихме според както е заповядано.

Ковчегът представлява Божието присъствие. Ние сме носители на Божията слава и там трябва да има ред. Редът прави така, че нещата да текат гладко, ефикасно и плавно.

Исаия 9:7  Управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават На Давидовия престол и на неговото царство, За да го утвърди и поддържа,  Чрез правосъдие и чрез правда, от сега и до века. Ревността на Господа на Силите ще извърши това.”

Да поставиш нещо в ред, означава да поставиш нещо на мястото му, да го установиш правилно. Управлението и просперитета идват с този ред. Редът предхожда и ни подготвя за растеж. Под него ще дойде още. Обратното на реда е объркване. Бог не е Бог на объркване.

2 Царе 23:5  Ако домът ми и да не е такъв пред Бога, Пак Той е направил с мене завет вечен.  Нареден във всичко и твърд, Който е всичкото ми спасение и всичкото ми желание; И не ще ли го направи да процъфти?

3 Царе 10:4-5 като видя Савската царица всичката мъдрост на Соломона, и къщата която бе построил, ястията на трапезата му, седенето на слугите му, и прислужването на служителите му, и облеклото им, и виночерпците му, и нагорнището, с което отиваше в Господния дом, не остана дух в нея.

Ние имаме нужда от ред и превъзходство, когато седим на Давидовия престол. Савската царица беше толкова впечатлена, че не остана дух в нея. Езекия постави дома си в ред.

2 Летописи 29:35-36 А пък всеизгарянията бяха много, заедно с тлъстината на примирителните приноси и с възлиянията на всяко всеизгаряне. Така се възстанови службата   на Господния дом. И Езекия и всичките люде се радваха за гдето Бог беше предразположил людете; понеже това нещо стана ненадейно.”

Езекия трябваше да възстанови реда в апостолското служение на царството, за да може да възстанови всички неща в Божия дом, преди да могат, да потекат Божиите благословения.

Тит 1:5 Оставих те в Крит по тая причина, да туриш в ред недовършеното и да поставиш презвитери във всеки град, както аз ти поръчах;”

1 Коринтяни 11:34 Ако някой е гладен, нека яде у дома си, за да не бъде събирането ви за осъждане. А за останалите работи, ще ги наредя, когато дойда.”

1 Коринтяни 14:40 Обаче, всичко нека става с приличие и ред.

Редът се дефинира като състоянието, в което всичко е на мястото си и работи правилно

 

ВЕЛИКО ОСВОБОЖДЕНИЕ  В  ДАВИДОВИЯ ПРЕСТОЛ

Псалми 18:50  Ти си, който даваш велико избавление на царя Си, И показваш милосърдие към помазаника Си, Към Давида и към потомството му до века.”

Има велико спасение и освобождение в Давидовия престол. Спасението е изцеление, освобождение, цялост и протекция.

Псалми 116:8  Понеже си избавил душата ми от смърт, Очите ми от сълзи, и нозете ми от подхлъзване,

Псалми 18:7   Тогава се поклати и потресе земята;  Основите на планините се разлюляха И поклатиха се, защото се разгневи Той.”

Давид имаше много врагове и те бяха силни, и мразеха неговия престол. Давид се наслаждаваше на освобождение от тези врагове. Така можем да се наслаждаваме и ние. Вижте себе си в мощно освободително служение, когато седите на Давидовия престол – разчупващи челюстите на нечестивите и освобождаващи пленниците.

Авдий 1:17   А на Сионския хълм ще се намерят оцелелите, И той ще бъде свет; И Якововият дом ще владее изново своето наследство.

Ние живеем на планината Сион и има освобождение на Сион. Освобождението ни принадлежи. Нациите ще бъдат освободени. Ние сме били изкупени от ръката на врага и от дъха на смъртта, и сме във война срещу дявола с кръвта на Исус. Ние сме били освободени от страховете си и това включва болестта и смъртта.

Псалми 32:7  “Ти си прибежище мое; Ти ще ме пазиш от скръб; С песни на избавление ще ме окръжаваш”. (Села).

Давид хвалеше Бог за освобождението и ние трябва да хвалим Бог за освобождението.

 

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ГОРДОСТ, КОГАТО СЕДИТЕ НА ДАВИДОВИЯ ПРЕСТОЛ

Притчи 11:2  “Дойде ли гордост, дохожда и срам.  А мъдростта е със смирените.”

Притчи 16:18 “Гордостта предшествува погибелта,  И високоумието – падането.”

Псалми 35:13 “А аз, когато те боледуваха,  Аз се обличах във вретище,  Смирявах с пост душата си, И молитвата ми се връщаше в пазухата ми и се повтаряше;”

2 Летописи 26:16 Но, когато стана силен, сърцето му се надигна та се отдаде на поквара; и извърши престъпление против Господа своя Бог, като влезе в Господния храм за да покади върху кадилния олтар.”

2 Летописи 32:25 Но Езекия не отдаде Господу според стореното нему благодеяние, защото сърцето му се надигна; за това гняв падна на него и на Юда и Ерусалим.”

4 Царе 20:12-17 В онова време вавилонският цар Веродах-валадан, Валадановият син, прати писмо и подарък на Езекия, защото чу, че Езекия бил се разболял. И Езекия ги изслуша, и показа им цялата къща със скъпоценните си вещи – среброто и златото, ароматите и скъпоценните масла, целия си оръжеен склад, и всичко каквото се намираше между съкровищата му; в къщата му и в цялото му владение не остана нищо, което Езекия не им показа. Тогава дойде пророк Исаия при цар Езекия та му рече: Какво казаха тия човеци? и от где дойдоха при тебе? И Езекия рече: От далечна земя идат, от Вавилон. Тогава каза: Що видяха в къщата ти? И Езекия отговори: Видяха всичко що има в къщата ми; няма нищо между съкровищата ми, което не им показах. Тогава Исаия рече на Езекия: Слушай Господното слово: Ето, идат дни, когато всичко що е в къщата ти, и каквото бащите ти са събрали до тоя ден, ще се пренесе у Вавилон; няма да остане нищо, казва Господ.

2 Летописи 32:31 Но относно посланиците, които вавилонските първенци пратиха до него да разпитат за знамението станало в страната, Бог го остави, за да го изпита и да узнае всичко що беше на сърцето му.

Притчи 29:23  Гордостта на човека ще го смири,  А смиреният ще придобие чест.

Даниил 4:37 Сега аз Навуходоносор хваля, превъзнасям и славя небесния Цар; защото всичко що върши е с вярност, и пътищата Му са справедливи; а Той може да смири ония, които ходят горделиво.”

Второзаконие 17:18-20 А когато седне на царския си престол, нека си направи в една книга препис на тоя закон, от книгата която е пред левитските свещеници. Преписът да се намира при него; и да прочита в него през всичките дни на   живота си, за да се научи да се бои от Господа своя Бог, да пази всичките думи на тоя закон и тия повеления и да ги върши; за да се не надигне сърцето му над братята му и да се не отклонява от заповедта надясно или наляво; за да остане много години на царството си, той и чадата му, всред Израиля.

Гордостта е един от смъртните врагове на Давидовия престол. Гордостта отваря вратата за духове на разсейване и лентяйство. Някои от най-великите Израилеви царе попаднаха под гордост. Научете се да постите на престола на Давид. Постът е мощна дисциплина, която смирява душата. Озия беше ударен с проказа. Езекия също падна поради гордост. Юда и Ерусалим пострадаха в резултат от гордост. Гордостта причинява смъртни грешки. Бог мрази гордостта.

1 Петрово 5:5 Така и вие, по-млади, покорявайте се на по-старите, да! всички един на друг. Облечете смирението; защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат”.

Арогантността ни поставя в позиция, от която не можем да управляваме. Пазете се от плътта, докато седите на Давидовия престол

Галатяни 5:16 “Прочее, казвам: Ходете по Духа, и няма да угождавате на плътските страсти.”

Второзаконие 17:17 Нито да си взема той много жени, за да се не отклони сърцето му, нито да си трупа твърде много сребро и злато.

2 Царе 5:12-13 И Давид позна, че Господ го бе утвърдил за цар над Израиля, и че беше възвисил  царството му заради людете Си Израиля. И Давид си взе още наложници и жени от Ерусалим, след като дойде от Хеврон; и родиха се на Давида още синове и дъщери.

3 Царе 11:13 Обаче, няма да откъсна цялото царство; едно племе ще дам на сина ти, заради слугата Ми Давида и заради Ерусалим, който избрах.”

2 Летописи 11:21 И Ровоам възлюби Мааха Авесаломовата дъщеря повече от всичките си жени и наложници: (защото взе осемнадесет жени и шестдесет наложници, и роди двадесет и осем сина и шестдесет дъщери);

Силата е опасно нещо – царете влизаха  в небожествени съюзи. Соломоновите жени обърнаха сърцето му от Бог. Ровоам, който беше син на Соломон се ожени за много жени и от това, той само загуби. Ние трябва да наблюдаваме наследствените духове и трябва да се справяме с тях. Не можем да се покоряваме на това, в което бащите ни са паднали. Ние трябва да разчупим проклятията и циклите от миналото. Пазете се от небожествени душевни връзки, докато седите на престола на Давид.

2 Летописи 18:1 “А Иосафат имаше богатство и голяма слава; и направи сватовщина с Ахава.”

2 Коринтяни 6:14 Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо имат правдата и   беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината?

Притчи 13:20 Ходи с мъдрите, и ще станеш мъдър, А другарят на безумните ще пострада зле.

1 Царе 20:16-17 И така, Ионатан направи завет с Давидовия дом, и рече: Господ да изиска това чрез Давидовите неприятели”! И Ионатан накара Давида да се закълне още веднъж, поради любовта, която   имаше към него; защото го обичаше, както обичаше собствената си душа”.

2 Летописи 22:2-9 Охозия бе четиридесет и две години на възраст, когато се възцари, и царува една година в Ерусалим. Името на майка му бе Готолия, внука на Амрия. Също и той ходи в пътищата на Ахавовия дом; защото майка му беше негова  съветница в нечестието му. Той върши зло пред Господа, както Ахавовия дом; защото подир смъртта на баща му, те му станаха съветници, за неговото погубване. По техния съвет като ходеше, той отиде на бой заедно с Израилевия цар Иорам, син на Ахааза, против Сирийския цар Азаил в Рамот-галаад гдето сирийците и раниха Иорама. И той се върна в Езраел за да се цери от раните, които му нанесоха в Рама, когато воюваше против сирийския цар Азаил. Тогава Юдовият цар Охозия Иорамовият син, слезе в Езраел за да види Иорама Ахавовия син, защото бе болен. И загиването на Охозия стана от Бога чрез отиването му при Иорама; защото, когато дойде, излезе с Иорама против Ииуя, Намесиевия син, когото Господ бе помазал да изтреби Ахавовия дом. И Ииуй, когато извършваше съдбата против Ахавовия дом, намери Юдовите  първенци и синовете на Охозиевите братя, които служеха на Охозия, и ги изби. огава потърси и Охозия; и заловиха го, като бе скрит в Самария, и доведоха го при Ииуя та го убиха; и погребаха го, защото рекоха: Син е на Иосафата, който потърси Господа с цялото си сърце. И Охозиевият дом нямаше вече сила да задържи царството.

Псалми 1:1  Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи;”

Притчи 24:6 Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление”.

1 Летописи 27:33  Ахитофел, царски съветник; архиецът Хусай, царски приятел”;

2 Царе 16:23 А в онова време съветът, който даваше Ахитофел, бе считан като че ли някой бе търсил съвет от слово на Бога; такъв се считаше всеки Ахитофелов съвет и от Давида и от Авесалома”.

2 Летописи 24:2  И Иоас вършеше това, което бе право пред Господа, през всичките дни на свещеник Иодай”.

2 Летописи 24:17-18 А след смъртта на Иодая, Юдовите началници дойдоха та се поклониха на царя. Тогава царят ги послуша”;

2 Летописи 24:18 и те оставиха дома на Господа Бога на бащите си, и служиха на ашерите и на идолите; и гняв дойде върху Юда и Ерусалим поради това тяхно престъпление.

Взаимоотношенията са жизнено важни. Йосафат се свърза с Ахав. Небожествените душевни връзки водят до разрушение. Хората могат да ни влияят за добро или за лошо. Заветните взаимоотношения са важни. Давид и Йонатан бяха заветни приятели. Ние не можем да ходим в съвета на нечестивите. Аталия имаше неправедна връзка. Давид имаше Божествен съвет от Ахитофел. Той освободи Божията мъдрост. Йехоида беше преобраз на апостолското служение. Той беше баща на Йоас и му даде правилния съвет. Ние имаме нужда от апостолски взаимоотношения, които да ни дадат правилния, мъдър съвет.

 

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ САТАНИНСКИТЕ РАБОТИ, ДОКАТО СЕДИТЕ НА ПРЕСТОЛА НА ДАВИД

1 Летописи 21:1 Но Сатана се подигна против Израиля, и подбуди Давида да преброи Израиля.

1 Летописи 21:7 Но това нещо се видя зло пред Бога; затова Той, порази Израиля”.

1 Петрово 5:8 Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.

Римляни 16:20 А Бог на мира, скоро ще смаже сатана под нозете ви. Благодатта на нашия      Господ Исус Христос да бъде с вас.

Лука 10:18 А Той им рече: Видях Сатана паднал от небето като светкавица.

Цялата нация пострада в резултат от грешката на Давид. Ние трябва да бъдем будни и нащрек. Сатана не иска да управляваме и да водим. Той ще се опита да ни попречи, когато седим на Давидовия престол. Упражнете авторитета си над Сатана.

 

УПРАВЛЕНИЕ И ВОДЕНЕ С ИСУС НА ПРЕСТОЛА НА ДАВИД

2 Царе 5:7  Обаче Давид превзе крепостта Сион; това е Давидовият град.

1 Летописи 11:7-9 Тогава Давид се засели в крепостта; затова тя се нарече Давидов град. И той съгради града околовръст от Мило и наоколо; а Иоав поправи останалата част от града. И Давид преуспяваше и ставаше по-велик, защото Господ на Силите бе с него.

Евреи 12:22 но пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог, небесния Ерусалим, и при десетки хиляди тържествуващи ангели,

Сион беше крепостта на Давид и той управляваше оттам. Давид беше велик в благодат. Сион е града на Царя. Ангели са свързани със Сион. Църквите тип Сион ще преживеят служението на ангели в освобождение, изцеление, финансови пробиви и свръхестествена протекция. Тези църкви са Давидови църкви на последното време. Войнствени ангели ще се бият за тях и ще им помагат в изпълнение на поръчението им.

Плачът на Еремия 5:16  ”Венецът падна от главата ни; Горко ни! защото сме съгрешили”.

Плачът на Еремия 5:18  “Поради запустяването на Сионския хълм Лисиците ходят по него”. 

Плачът на Еремия 5:21  “Възвърни ни, Господи, към Себе Си, и ще се възвърнем; Обнови дните ни както изпърво,”

Сион стана пуст. Шатрата на Давид се разпадна. Бог е в процес на възстановяване на Сион. Ние живеем в дните на възстановяване. Короната, която беше паднала, бива поставена отново. Исус наследи тази корона. Той управлява от Сион. Ние сме живи за да видим короната на  Давид възстановена в Сион. Започнете да виждате себе си как носите тази корона – короната на власт и сила.

Исус управлява от Сион и ние управляваме от престола на Давид. Бог обитава в Сион. Църквите Сион са изпълнени с присъствието и славата на Бог

Псалми 87:5  Да! за Сион ще се рече: Тоя и оня са се родили в него, И сам Всевишният ще го утвърди.”

Там има радост:

Псалми 9:11  Пейте хвали на Господа, Който обитава в Сион, Изявете между племената делата Му;

Псалми 48:1 Велик е Господ; и твърде достохвален В града на нашия Бог, в Своя свет хълм”

Псалми 50:2  “От Сион, съвършенството на красотата, Бог е възсиял”.

Псалми 76:2  В Салим е скинията Му, И обиталището Му е в Сион.

Благословение е да бъдеш роден в Сион. Ние сме били родени в апостолското и пророческо движение – това е характеристика на тези, които са родени в  Сион. Те са родени в присъствието и в славата на Бог, в ходатайство и воюване.

Псалми 102:13   Ти ще станеш и ще се смилиш за Сион; Защото е време да му покажеш милост. Да! определеното време дойде.

Псалми 102:14-16  Защото слугите Ти копнеят за камъните му, И милеят за пръстта му. И тъй, народите ще се боят от името Господно, И всичките земни царе от славата Ти Защото Господ е съградил Сион, Той се е явил в славата Си,

Сион беше пророчество за Църквата. Всички тези Писания за Сион са пророчески за Църквата на последното време. Ние управляваме и ръководим от Сион.

Псалми 102:16    Защото Господ е съградил Сион, Той се е явил в славата Си,

Пригответе се да преживеете нови нива на слава. Исус седи на престола на славата. Ние управляваме и ръководим от престола на славата. Започнете да виждате себе си как служите в тази слава.

Псалми 129:5  Ще се посрамят и ще се обърнат назад Всички, които мразят Сиона”.

Исаия 2:2-3  В послешните дни  Хълмът на дома Господен Ще се утвърди по-високо от всичките хълмове, И ще се издигне над бърдата; И всичките народи ще се стекат на него”. И много племена ще отидат и ще рекат: Дойдете, да възлезем на хълма Господен, В дома на Якововия Бог; Той ще ни научи на пътищата Си, И ние ще ходим в пътеките Му, Защото от Сион ще излезе поуката, И словото Господно от Ерусалим.

Всички нации ще дойдат до Сион. Не ограничавайте себе си . Вие не можете да мразите Сион и да просперирате!

Исаия 28:16   “Затова, така казва Господ Иеова: Ето, полагам в Сион камък за основа, Камък отбран, скъпоценен, краеъгълен, за твърда основа; Който вярва в него не ще прибърза да бяга”.

Исус е основата на Сион и Той е Главният Крайъгълен Камък. Той е главната основа. Основата говори за апостолското и за пророческото служение. Църквата е изградена върху основата на апостолите и пророците. Исус е Главният Крайъгълен Камък. Църквите тип Сион са построени върху апостолското и пророческото, и върху своя Цар. И те са силни, понеже имат здрава основа. 

Исаия 31:5  “Както птиците треперят над своите пилета, Така Господ на Силите ще защити Ерусалим; Ще го защити и избави, Ще го пощади и запази”.

Бог ще се бие за Сион. Той ще защитава и ще пази, и ще освободи Сион. Църквите тип Сион са пазени от Царя.

Исаия 52:1 “Събуди се, събуди се, облечи силата си, Сионе; Облечи великолепните си дрехи, Ерусалиме, свети граде; Защото от сега нататък няма да влезе в тебе Необрязан и нечист”.

Исаия 52:2 “Отърси от себе си пръстта; Стани, седни Ерусалиме! Освободи се от връзките по шията ти, Пленена дъщерьо сионова”!

Време е за Сион да се събуди. Бог ни събужда. Ние вече не можем да спим, трябва да се облечем със сила. Ние трябва да се освободим от връзките на врата ни. Велико освобождение е дошло. Бог се е задвижил. Той ни е изкупил от ръцете на враговете ни:

Исаия 66:8 “Кой е чул такова нещо? кой е видял такива? Родила ли би се една земя в един ден? Или родил ли би се един народ отведнъж? Но сионската дъщеря щом се замъчи роди чадата си”.

Исаия 60:14-17 Ония, които са те угнетявали, ще дойдат наведени пред тебе.И всички, които са те презирали, ще се поклонят до стъпалата на нозете ти, И ще те наричат град Господен,  Сион на Светия Израилев. Наместо това, гдето ти бе оставен и намразен, Тъй щото никой не минаваше през тебе, Аз ще те направя вечно величие, Радост за много поколения. Ще сучиш млякото на народите, Да! ще се храниш от гърдите на царете; И ще познаеш, че Аз Иеова съм твоят Спасител И твоят Изкупител, Мощният Яковов. Вместо мед ще донеса злато, И вместо желязо ще донеса сребро, Вместо дърво мед, И вместо камъни желязо; Тоже ще направя мирът да бъде твой надзирател, И правдата твое началство”.

Авдий 1:17  “А на Сионския хълм ще се намерят оцелелите, И той ще бъде свет; И Якововият дом ще владее изново своето наследство”.

Михей 4:13  “Стани та вършей, сионова дъщерьо, Защото ще направя рога ти железен, И копитата ти ще направя медни, Та ще смажеш много племена,  Чиито печалби ще обречеш на Иеова, И имота им на Господа на целия свят”.

Захария 2:10 “Пей и радвай се, Сионова дъщерьо; защото, ето, Аз ида, и ще обитавам всред тебе, казва Господ”.

Захария 2:11 “И в оня ден много народи ще се прилепят при Господа, и ще бъдат Мои люде и Аз ще обитавам всред тебе, и ще познаеш, че Господ на Силите ме е изпратил при тебе”.

Софония 3:16   “В оня ден ще се рече на Ерусалим: Не бой се, И на Сион: да не отслабват ръцете ти”.

    Това е ден на велико съживление. Място на радост и възклицание. Пророците пророкуваха за дни на съживление, в които се намираме в момента. Започнете да виждате себе си чрез очите на пророчествата и позволете на тези пророчества да доведат във вас цел и съдба. Воювайте с тези пророчества, изповядвайте ги, вярвайте ги и ще видите промяна в курса на вашия живот!

 

Автор: Джон Екарт


Сподели с приятели
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •