Сподели с приятели
 •  
 • 2
 •  
 •  
  2
  Shares

Проповедниците използват различни думи и фрази, за да опишат святостта в живота на вярващите, което до някъде е объркващо и изглежда трудна задача. Затова е необходимо да използваме обединяващ принцип – ядро, което да пояснява естеството на святостта в живота на Бога. 

Дори и тук дискусията може да стане сложна, защото святостта на Бога в повечето случаи е свързана най-вече с Божието естество в Неговата безупречна чистота, което води до проблема свързан с легализма. За това е важно да открием ядрото, който обединява и пояснява всичко свързано с Божията святост.

Ядрото на святостта е Божията ЛЮБОВ-АГАПИ, защото в крайна сметка Бог е любов (1Йоан 4:16). Когато разберем сърцевината на святостта като любов, различните начини по които говорим за Божията святост започват да се подреждат и хармонизират в нашето разбиране за Божието естество. 

Любовта-агапи, която разкрива святостта на Бог не е просто Божията любов към нас; тя е Божията природа на любовта в живота на Троицата. Тоест Божията любов може да се разбира като любовта на Отец, любовта на Сина и любовта на Святия Дух. Също така тази любов е взаимно обитаваща любов между Троицата, която Ги свързва в заветно Единство. Тя се изразява чрез любовта на Отец към Сина и Духа, любовта на Сина към Отец и Духа и любовта на Духа към Отец и Сина. 

Ние като вярващи сме поканени да споделим тази святост като участваме в Божия живот на  заветната им любов, като осъзнаваме, че святостта е преди всичко живот на любов. Когато станем част от Божият живот на любовта, няма място за греха; тогава се изпълваме с Неговия Дух и се освещаваме, като святостта на Божият образ се възстановява в нас.

От това произтичат много последици за нашия духовен живот, особено в нашите взаимоотношения за изграждането на Църквата. Какво се има предвид? Ако Божият свят характер е взаимно обитаваща любов на Троицата в която сме поканени да участваме, тогава ние откриваме, че не сме сами – има и други, които са също поканени да участват в тази любов. 

Свързани в общността на Църквата, откриваме какво значи да се обичаме един на друг, както Бог ни е възлюбил. По същия начин, както Троицата е взаимосвързана в любовта, така и Божиите хора, възстановени по Божия образ чрез святата любов, също са взаимосвързани в любовта.

Всъщност един от начините, по които познаваме Божията любов, е чрез любовта на братята и сестрите в Христос. Божията любов в живота на Църквата е любов, която ние лично изпитваме и знаем, че е истина. Тогава разбираме какво е имал предвид Исус когато каза: По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си (Йоан 13:35).  И ние имаме тази любов не само един към друг, но и към света около нас. Както Бог обича света, така и ние трябва да го обичаме. Живот на святост е живот на Божествена любов.

Седем характеристики на Божията святост:

1. Святостта е дело на благодат носещ характера на Бог в света. 

2. Святостта е пълното посвещение на човек към Бог, за да бъде осветен и изпълнен с Духа. 

3. Святостта е да бъдат обособени целите на Бог за човека с цел бъде усъвършенстван в любовта-агапи, умирайки за себе си.  

4. Святостта е човек да бъде възстановен по образа на Бога в чистотата на своето сърце от където протичат изворите на живота. 

5. Святостта е вярващите да бъдат част от общност, която по своя характер свидетелства за все още несъздаденото Божие царство на земята. 

6. Святостта е да обичаме Бога с цяло сърце, душа и ум, и да обичаме нашите ближни както себе си.

7. Святостта е цялостност в Христос, тя е Христоподобност!

English

Love as the source of holiness

Preachers use different words and phrases to describe holiness in the believers’ lives, which is confusing and seems like a hard task. Therefore, it is necessary to use a unifying principle, a nucleus, to explain the nature of holiness in the life of God.

Even here, the discussion can get complicated, because in most cases the holiness of God is mostly related to the nature of God in His impeccable purity, which leads to the problem of legalism. That is why it is important to find the core that brings together and clarifies everything related to God’s holiness. The core of holiness is God’s agape love, because after all, God is love (1 John 4:16). When we understand the core of holiness as love, the different ways we are talking about God’s holiness begin to align and harmonize in our understanding of God’s nature.

The agape love that reveals the holiness of God is not simply God’s love for us; it is God’s nature of love in the life of the Trinity. That is, God’s love can be understood as the love of the Father, the love of the Son, and the love of the Holy Spirit. Also, this love is a mutually indwelling love among the Trinity, which binds them together in covenantal Oneness. It is expressed through the love of the Father for the Son and the Spirit, the love of the Son for the Father and the Spirit, and the love of the Spirit for the Father and the Son.

We, as believers, are invited to share this holiness by participating in God’s life of covenantal love, recognizing that holiness is first and foremost a life of love. When we become part of God’s life of love, there is no room for sin; then we are filled with His Spirit and sanctified, as the holiness of the image of God is restored in us.

This has many implications for our spiritual lives, especially in our relationships for building the Church. What do I meant? If God’s holy character is the mutually indwelling love of the Trinity, which we are invited to participate in, then we find that we are not alone – there are others who are also invited to participate in that love.

Connected in the community of the Church, we discover what it means to love one another as God has loved us. In the same way as the Trinity is interconnected in love, so are God’s people, restored in God’s image through holy love, also interconnected in love.

In fact, one of the ways we know the love of God is through the love of the brothers and sisters in Christ. God’s love in the life of the Church is a love that we personally experience and know to be true. Then we understand what Jesus meant when He said, “By this everyone will know that you are My disciples, if you have love with one another” (John 13:35). And we have this love not only for each other, but for the world around us. Just as God loves the world, so must we love Him. A life of holiness is a life of Divine love.

The seven characteristics of God’s holiness:

– Holiness is a work of grace bearing the character of God in the world.

– Holiness is the full commitment of a person to God, so they can be sanctified and filled with the Spirit.

– Holiness is when the purposes of God for man are fulfilled, in order for them to be perfected in the agape love, dying to themselves.

– Holiness is when man is restored in the image of God in the purity of their heart from where the fountains of life flow.

– Holiness is when believers are part of a community that, by its very nature, testifies to the still-not-created kingdom of God on earth.

– Holiness is to love God with all our heart, soul and mind, and to love our fellow men as ourselves.

– Holiness is wholeness in Christ; it is Christlikeness!

Автор Иво Койчев


Сподели с приятели
 •  
 • 2
 •  
 •  
  2
  Shares
 •  
  2
  Shares
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •