Сподели с приятели
 •  
 •  
 •  
 •  

Самата цел на проповядването на Евангелието е да предизвика появата на пробивни вярващи, които пламенно търсят и силно желаят да извършат Божията воля в своя живот.

Разликата между номинални християни, църковни членове и апостолски вярващи

Номиналните християни

Основното в номиналните християни е техния модел на пасивно мислене. При тях не съществува времева рамка на Духа за изпълнението на Божийте цели свързани с видението за Царството, за това и пророческата активност на Духа е пасивен в техния живот. Също така при номиналните християни светските грижи и страхът са доминантни фактори, които блокират техния призив и ги лишават от творческия потенциал на Духа. За това и светските грижи, ситуации и обстоятелства играят активна роля в техния живот.

Църковните членове

Църковните членове са активно включени в делото на църквата, което е свързано с видението за Царството. Те търсят отговорите и намира решенията за изпълнението на Божиите цели. При тях времевата рамка на Духа е ключов фактор, която служи за стимул и ускоряване на процеса за изпълнението на Божиите цели. Активно се включват в планираните от църквата стратегии и благоприятстват чрез своя призив, посветеност и служение тяхното изпълнение.

Апостолските (пробивни) вярващи

Апостолските вярващи са хора на Духа, откъдето и да ги погледнеш те са синергичният – партньор на Духа. Те не просто са членове на локалната църква,  но са движещата сила и духовна енергия, която оформя стила на живот, мисленето и действията на локалната църква. Тяхното посвещение към локалната църква е с  една единствена цел да видят ПЪЛНОТО изпълнение на Божията воля, цел и съдба над даденият регион. Апостолските варващи не виждат църквата просто като място за събрания в което души да се спасяват (това е важно), но за тях е по-важно Църквата да бъде духовна утроба за зачеване и раждане на събития които разширяват и установяват Божието царство на земята. За апостолските вярващи Църквата е Тялото Христово. Цялата енергия и мисъл, която апостолските вярващи изразходват е агресивно да премахват собствените и на региона културални бариери и ограничения, които се опитва пречат за божествената трансформация. Целия модел на мислене се изгражда около тяхното силно желание да видят променени и основани върху ценностите на Божието Царство животи. Те черпят своята движеща сила, мотивация и вдъхновение, като разпалват  своите духовни дарби, вяра и мечти за Царството в сърцето и умът си.

Как се раждат апостолски (пробивни) вярващи?

Апостолските бащи са тези които чрез посланието за Царството трансформират Църквата в утроба в която се зачеват и раждат в божествени съдби апостолски (пробивни) вярващи.

1 Коринтяни 4:14: Не пиша това, за да ви засрамя, а за да ви увещая, като възлюбени мои деца.

1 Коринтяни 4:15: Защото, дори и да имате десетки хиляди НАСТОЙНИЦИ в Христос, пак нямате много бащи; понеже АЗ ВИ РОДИХ В ХРИСТОС ИИСУС ЧРЕЗ БЛАГОВЕСТИЕТО.

В тези стихове апостол Павел контрастира БАЩИНСТВОТО И НАСТОЙНИЧЕСТВОТО като ги поставя върху два основни фактора: Настойниците се опитват да произведат апостолски вярващи, на база принципи и концепции. Това работи до някъде но в контекста на църковния институционализъм, който натоварва вярващите повече с проблемите на църквата, а не с делото на Царството. Писанието казва, че докато сме под настойници ние сме малолетни (Галт.4:1-3), за това, вярващите когато са под настойнически дух, може да изглеждат зрели към изграждането на църквата но към делото на Царството те са малолетни.

Но с апостолските бащи не е така, те не произвеждат, те се стремят да РОДЯТ апостолските вярващи, чрез благовестието за Царството изградено чрез заветно взаимоотношение. Това е ОРГАНИЧНО, а не институционално, за това ап. Павел казва:… Затова ви моля настойчиво: бъдете мои подражатели – 1 Коринтяни 4:16!

Съществуват пет ключови фактора в апостолското бащинство, които са органични и трябва да се въпроизведат в апостолските (пробивни)  вярващи. Те са следните:

 1. Апостолските вярващи трябва да възпроизведат страстно желание към Личността на Исус и Неговото изкупително дело. Това ще създаде творческа  атмосфера в духа на тяхната вяра, която ще послужи за вдъхновение в делото на служението им.
 2. Апостолските вярващи трябва да възпроизведат страстни желания за призива  си от Исус за разширяване на Божието Царство.
 3. Апостолските вярващи трябва да възпроизведат страстни желания за спасението на човешки души. Христовото състрадание за изгубения грешник трябва да стане  основния мотиватор в служението на апостолския вярващ.
 4. Апостолските вярващи трябва да възпроизведат страстни желания за служение на превъзходство с цел да разкрият качествата и характеристиките на Христос в делото за което са призвани.
 5. Апостолските вярващи трябва да възпроизведат страстни желания за заветна връзка с апостолските бащи чрез отговорна отчетност. Също така да се поставят изисквания от тяхна страна дарбите и служениета им да бъдат пророчески разпалени и екипирани от апостолските бащи докато достигнат в пълнотата на духовния си потенциал на вяра в призива за делото на служението.

Моята молитва към Бог в това изключително предизвикателно време да издигне апостолски бащи в Българското Протестантство, които да трансформират Църквата чрез евангелието на Царството и да я направят утроба в която да се заченат и родят вярващи, които да влязат в апостолската си съдба за делото на служението.

Автор Иво Койчев


Сподели с приятели
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •