За любовта на Отец като първоизточник на сила в делото на Христос

Кръстът е любовта на Христос КУЛТИВИРАНА от любовта на Отец! Смисълът на Христовата любов се крие в любовта на Отец. Ако не разбираме характера и любовта на Отец, как ще разбираме характера и любовта на Христос – обратното също е в сила. Тяхното действие е втъкано в преливащо от любов единство!

Идването на Христос не е просто да измести фокуса ни от Яхвеистичния образ на Отец към Себе Си и да стане Център за всичко, точно обратното, Той става Центърът за пълното разбиране на характера и любовта на Отец към цялото човечество (Йоан 3:16).

Кръстът е духовната „болка, рана, болест, отхвърляне и смърт“ на Отец, която Христос понесе в Своето Човешко Тяло за всички нас, за да бъдем освободени от робството на греха и злото действащо в нашия живот.

Отец е точно толкова въвлечен в изкуплението, колкото е самото въвличане на Христос в страданието и Неговата смърт на Голгота. Отец не беше страничен наблюдател, а точно обратното, духовно, Той също носеше кръста – страданието и смъртта, на които Христос подчини Своите Дух, Душа и Тяло.

Йоан 10:30: Аз и Отец сме едно

Йоан 14:9: Иисус му каза: … Който е видял Мен, е видял Отца…

Йоан 14:11: Вярвайте Ми, че Аз съм в Отца и Отец – в Мен; или пък вярвайте Ми поради самите дела…

Йоан 14:20: В онзи ден ще познаете, че Аз съм в Своя Отец, и вие в Мен, и Аз във вас.

Йоан 15:10 … Аз опазих заповедите на Своя Отец и стоя в Неговата любов (до смърт – моя ред.)

И накрая ще завърша с това,  че нашата новородена същност и идентичност в Христос няма как да бъде в пълнота ако изолираме действието на Отец във възкръсението на Христос от мъртвите. Смъртта и възкръсението на Христос са били изцяло под контрола на мъдростта на Отец за да изяви НОВОТО ТВОРЕНИЕ, което всички вярващи са в Христос!

Йоан 10:17: Затова Ме люби Отец, защото Аз давам живота Си, за да го взема пак.

Римл. 8:11: И ако живее във вас Духът на Този, който възкреси Иисус от мъртвите, то Този, който възкреси Христос от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който живее във вас.

Римл. 8:14: Понеже, които се водят от Божия Дух, те са Божии синове.
Римл. 8:15: Защото не сте приели дух на робство, за да се страхувате отново, а сте приели Дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва, Отче!

Автор: Иво Койчев

Recommended Posts